อ.ส.ค.จัดประกวดภาพถ่าย ตามรอยโคนมอาชีพพระราชทาน

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.ณรงฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย ที่ทรงวางรากฐานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับ เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนมายาวนาน ผ่านการดำาเนินงานขององค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 อ.ส.ค. ได้จัดโครงการ ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “55 ปี อ.ส.ค. รำาลึกความงามในฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค” เพื่อร่วมน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เชิญชวนเยาวชนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 100,000 บาท พร้อมร่วมทำากิจกรรมเวิร์กช็อป ถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพ จากช่างภาพแนวหน้ามากประสบการณ์ของเมือง ไทย “จอร์จ-ธาดา วาริช” และช่างภาพประจำาทีมฟุตบอลชุด U-21 “ต้อง-วราพงศ์ น้อย ทับทิม” ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยผลงานที่ชนะ การประกวด จะได้รับการตีพิมพ์เป็นปฏิทิน ประจำาปี 2560 ของ อ.ส.ค. พร้อมนำาผลงาน ไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พร้อมติดตามรายละเอียด และกติกาต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 083767-9122 หรือ ทางแฟนเพจ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/55yearssince 1962

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.