แฝดคนละฝา ‘ยุ้งฉาง’ ‘จ า�นา�ข้าว’

Daily News Thailand - - การเมือง -

คลอดมาแล้ว ส�าหรับมาตรการช่วยเหลือ ชาวนาในยุค “รัฐบาลลุงตู่” เพื่อเร่งสกัดดราม่า ปม ราคาข้าวตกตา่�ก่อนถูกบางพรรคเย้ยหยันแก้ปัญหา สินค้าเกษตรให้ชาวบ้านไม่ได้ โดยมาตรการช่วย เหลือชาวนาครั้งนี้ สรุปได้ว่า

ชาวนาจะได้รับเงินทั้งสิ้น 13,000 บาทต่อ ตัน ตามเงื่อนไขที่กา�หนด โดยส า� หรับเกษตรกรที่ ร่วมโครงการและ “มียุ้งฉาง” จะได้รับ 9,500 บาท ต่อตัน แต่จะมีเพิ่มเติมช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพให้อีกตันละ 2,000 บาท ค่าขึ้นยุ้ง เก็บรักษาตันละ 1,500 บาท รวมเป็น 13,000 บาท ต่อตัน

ขณะเกษตรกรที่ร่วมโครงการแต่ “ไม่มียุ้ง ฉาง” รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับ ปรุงคุณภาพโดยโอนเงินเข้าบัญชีตันละ 2,000 บาท แต่จะไม่ ได้ค่าขึ้นยุ้งเก็บรักษาจ�านวน 1,500 บาท คงเหลือ 11,500 บาทต่อตัน

เกณฑ์ “ให้เงิน” ดังกล่าวถือเป็นข้อยุติของ รัฐบาลชุดนี้ พร้อมเงื่อนไขที่พ่วงตามมา หลังออก มาตรการ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) อ้อนเสียงสูงหวัง ชาวนาจะพอใจระดับหนึ่ง และ ขอความเห็นใจเพราะช่วงนี้มี ความยากล�าบากเกิดขึ้นหลาย อย่าง

แม้ “บิ๊กตู่” จะไม่ระบุ ความแตกต่างระหว่าง “โครงการ รับจ�าน�าข้าว” กับ “โครงการ จ �าน�ายุ้งฉาง” แต่บรรดา พลพรรคการเมืองทั้ง “เพื่อ ไทย” และ “ประชาธิปัตย์” พร้อมตอบคา�ถามแทน ให้ตามมุมมอง

เริ่มจาก สมาชิกของซีก รัฐบาลเก่า “พิชัย นริพทะพันธุ์” อดีตรมว.พลัง งาน และแกนนา�พรรคเพื่อไทยฝ่ายเศรษฐกิจ ออก โรงตีรวนระบุ โครงการจ า� นา�ยุ้งฉาง “ไม่ต่าง” จาก โครงการรับจาน�าข้าว� เพราะใช้หลักการเดียวกัน พร้อมดักคอรัฐบาลอย่าสองมาตรฐาน จะบอกอัน นี้ท �าได้ไม่เสียหาย แล้วอีกอันท�าไม่ได้เพราะเกิด ความเสียหาย เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ขออย่ามองคน อื่นผิดเสมอ ในขณะที่ตัวเอง ท า� อะไรไม่ผิด ขณะที่ “หมอ ข้าว” วรงค์ เดชกิจ วิกรม อดีตส.ส. พิษณุโลก พรรค ประชาธิปัตย์ ยืนกรานโครงการจา�นา�ยงุ้ฉาง “ต่าง” จากจ �า น�าข้าวสิ้นเชิง เพราะโครงการรับจ �า น�าข้าว สมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นการรับจ�าน�าแต่ชื่อ แท้จริงแล้วคือการรับซื้อข้าวเปลือกทุกเมล็ดใน ราคาสูงโดยรัฐบาล ข้าวเป็นของรัฐบาล รวมทั้งสี ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร มีการเช่าโกดังเก็บข้าวสาร และมีการขายข้าวสารเกิดขึ้น

“ส่วนการรับจ �า น�ายุ้งฉางของรัฐบาลนี้ เป็นการรับจา�นา�ตามทฤษฎีที่เคยปฏิบัติกันมา ในอดีต ข้าวเปลือกเป็นของชาวนาในราคาที่ ต ่�า กว่าตลาดและจ �ากัดปริมาณ และเชื่อว่า ชาวนามีโอกาสไถ่ถอน เมื่อข้าวราคาสูงขึ้น เช่น ถ้าข้าวเปลือกหอมมะลิกลับมาสู่ ราคา 14,000 บาทต่อตัน ชาวนาไถ่ถอนขายก็ จะได้เงินเพิ่มอีก 4,500 บาทต่อตัน” นพ.วรงค์

กล่าว เป็นการมองคนละมุม แต่ผลลัพธ์ สุดท้ายคือ ทุกรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อช่วย เหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชา ชน ส่วนจะถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ สังคมจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.