ยาแรงการเมือง

Daily News Thailand - - การเมือง -

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ร่างเสร็จในรอบแรกแล้ว ซึ่งได้มีการเปิด 4 ประเด็นเกี่ยวกับการยุบพรรคได้ คือ 1.ใครที่กระท า� เป็นปฏิปักษ์กับการปกครองใช้อ�านาจโดยไปล้มล้างการปกครอง 2. กรณีที่รับเงินจากคนต่างด้าว 3. การไปรับเงินจากคนที่สนับสนุนให้ มีการล้มล้างการปกครอง 4. ไปรับเงินมาเพื่อเอาต า� แหน่งมาแจก ซึ่ง กรธ.ก�าลังออกแบบให้ประชาชนยื่นเรื่องไปที่อัยการสูงสุดพิจารณา ภายใน 30 วัน ถ้าไม่ด �าเนินการประชาชนก็สามารถยื่นฟ้องเองได้ เช่น เดียวกับให้ กกต. มีอ า�นาจฟ้องยุบพรรคได้โดยตรง

นอกจากนี้มีประเด็นสา�คัญที่ กรธ.ได้กา�หนดโทษ

ของผู้ที่ซื้อขายต �าแหน่งจะมีโทษเหมือนการทุจริตที่มีโทษถึงขั้น ประหารชีวิต แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าจะมีโทษตามนั้นหรือไม่ เนื่องจากโทษดังกล่าวอาจจะแรงไป ซึ่งทาง กรธ.ก็กา�ลังคิดว่าจะปรับ ให้เบาลงแต่ก็ยังมีความแรงอยู่ ก็คือ มีโทษจ า�คุกตลอดชีวิต เพราะคดี ซื้อขายต า�แหน่งนี้เป็นคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริต เพราะเป็นตัวท า�ลาย ทุกระบบของประเทศชาติให้เสียหาย และกระบวนการทุกอย่างจะเสีย หายหมด

การเปิดประเด็นโทษประหารชีวิตของนักการเมือง

ที่เข้ามามีอ�านาจบริหารบ้านเมืองด้วยการซื้อขายต �า แหน่งนั้น ก็คงมี เสียงสะท้อนความเห็นต่าง ๆ จากหลาย ๆ ฝ่ายรวมถึงนักการเมืองกลับ ไปให้ กรธ.ได้รับฟังและพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันนี้มีเสียงจากคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนของโลกได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งขณะนี้ได้มีประเทศที่ได้ยกเลิกโทษ ประหารชีวิตคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบไปแล้ว 98 ประเทศ ประเทศ ที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต 58 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

ไม่มีใครปฏิเสธว่านักการเมืองที่ซื้อขายตา�แหน่ง

เข้ามาเพื่อเป็นนักโกงเมืองนั้นส่งผลเลวร้ายต่อชาติบ้านเมืองอย่าง แน่นอน ยุคนี้เป็นยุคปฏิรูปประเทศ การปฏิรูปจึงเป็นจังหวะเวลาที่ดี ที่จะออกกฎหมายผ่าน สนช.ได้สะดวกขึ้นเพื่อใช้ยาแรงกับนักการ เมืองที่โกงกินบ้านเมือง อย่างไรก็ตามการให้ยาแรงทางการเมืองมาก เกินขนาดไปนั้นอาจไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีอย่างที่คิดก็ได้ เพราะฉะนั้นยา แรงที่กา�หนดในกฎหมายนั้นควรต้องใช้ยาที่มีขนาดให้เหมาะสม เพื่อ ขจัดนักโกงเมืองทุกคนออกไปให้ได้จริง ๆ ประเทศชาติของเราจะได้ เดินหน้าพัฒนาไปได้อย่างโปร่งใสทุก ๆ เรื่อง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.