พันธ์ุพิเศษ

Daily News Thailand - - การเมือง -

ถือ “มนุษย์พันธุ์พิเศษ” “นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร” เปี๋ยง” เกษตร มีข่าว ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ไต่สวน “นายบุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีต รมว. พาณิชย์, นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ พวกรวม 31 ราย กรณีซื้อขายมันส า� ปะหลัง (มันเส้น) มันสา�ปะหลังดังกล่าวขาย ในราคาที่เป็นมิตรไมตรี แต่มีการผ่องถ่ายให้บริษัทในไทย ขณะนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยครั้งนี้ชื่อ “นายอภิชาติ” “เสี่ยเปี๋ยง” สยามอินดิก้า จา�กัด จีทูจีไปแล้ว อาญาของผู้ดา�รงต า� แหน่งทางการเมือง “นายอภิชาติ” “สา�นักข่าวอิศรา” จ�าคุก นายอภิชาติ 6 ปี ระหว่างการยื่นฎีกา และไม่ได้เดินทาง

ส่งผลให้ศาลฎีกาฯ นายอภิชาติ ก็ติดโผด้วย บริษัท ความผิดในคดีระบายข้าวแบบ ศาลฎีกาแผนกคดี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา ปัจจุบันอยู่ เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ “เสี่ย เข้าไปรับจ�าน�าสินค้า ได้ถอนการประกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.