ขู่ถอนใบอนุญาตประมงเถื่อน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังมีการ แจ้งเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ขนาด 30 ตัน กรอสขึ้นไปและเรือประมงพาณิชย์ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือท �า การประมง ประเภทอวนลาก อวนล้อมและอวนครอบ ปลากะตัก ที่มีคนต่างด้าวทา�งานในเรือประมง ต้องมายื่นค�าขอรับหนังสือคนประจาเรือ� ส�าหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) ที่ศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็น ไปตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ก่อนที่จะ มีการตรวจเข้ม เพื่อไม่ให้มีการทา�ประมงที่ผิด กฎหมาย ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ประมงที่ปฏิบัติ การในพื้นที่ ได้ท �าการตรวจสอบเข้มกับเรือ ประมงพบว่า มีการกระทา�ผิดหลายลา� ซึ่งมีทั้ง เรือของต่างชาติและเรือประมงของไทย โดย ในส่วนเรือประมงต่างชาติ พบว่ามีเรือของ เวียดนาม มีการละเมิดน่านน้�าไทยและท�าผิด กฎหมายประมงไทย เบื้องต้นได้ท �าการจับกุม และส่งดา�เนินคดีแล้ว ทั้งนี้ขอให้เรือประมงที่ ท า�ผิดกฎหมายยกเลิกการกระทา�ดังกล่าว และ หากยังไม่เลิกอาจต้องถูกยกเลิกใบอนุญาต ท า�การประมงโดยเด็ดขาด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.