ผลงานสปท.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) ได้จัด ประชุมเมื่อวันที่ 3 พ.ย.และมีมติเห็นควรให้มีการจัดงานแถลงข่าวสรุปผลการดำาเนินงาน ของ สปท. ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อเรื่อง “1 ปี สปท. 108 เรื่องการปฏิรูป” ในวันที่ 30 พ.ย. 2559 โดย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.และ ประธานกรรมาธิการทั้ง 12 คณะ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการทำางานในรอบ 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สปท. โดยมอบหมาย ให้นายเสรี สุวรรณภานนท์ สปท.ดำาเนินการพิจารณาศึกษารูปแบบ เพื่อให้การทำางาน ของสปท.ในระยะเวลาที่เหลืออยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับกรอบการทำางาน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39/2 เพื่อให้เกิดการปฏิรูปด้านต่างๆที่สำาคัญในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของ สปท. ส่วนการ ประชุม สปท.ในวันที่ 8 พ.ย. จะพิจารณารายงานปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูประบบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ภาครัฐ”และ “การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ”.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.