Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทร สาคร พร้อมคณะ ร่วม ท �าบุญตักบาตรแด่ พระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวัน อบจ.ประจ�าปี 2559 บริเวณหน้า อบจ. สมุทรสาคร

ร่วมท�าบุญ....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.