เมอร์เรย์เฉือนหืดลิ่วรอบ16คนหวดบีเอ็นพี

Daily News Thailand - - กีฬา -

ยิวยิ้ม BanchamekGym(BuakawBanchamek, ek, บัวข�ว บัญช�เมฆ)

“..ก�รกีฬ�นนั้ ย่อมเป็นที่ทร�บกัน อยู่โดยทั่วไปแล้วว่� เป็นปัจจัยในก�ร บริห�รร่�งก�ยให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่�เริง รู้จัก แพ้และชนะ ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบกัน มีก�รให้อภัยซึ่งกันและกัน ส�มคัคีกลมเกลียวกัน อย่�งที่เรียกกันว่�มนำ้ี�ใจเป็นนักกีฬ�..” ความ ตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา ประจำาปี 2498 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2498 “มุมที่ 5” ประจำาวันที่ 4 พ.ย. 59 เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยจิตใจที่ยังหมองหม่น “ศรีเชลียง” ขอร่วมแสดงความอาลัยแด่ “ในหลวง” รัชก�ลที่ 9 “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคนในวงการกีฬา สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น “พระมห� กษัตริย์นักกีฬ�” เตรียมการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำาปี 2559 วันที่ 16 ธ.ค. 59 ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก พร้อมกับงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. สมหม�ย สกุลเมตต� บดินทร์ อิสสระ ␛ รำาลึกพ่อหลวง... นาวาโท เอกสิทธ์ิ เอี่ยมยิ้ม รองประธานจัดการแข่งขันวิ่ง INSPIRE RUN RIDE ภายใต้กองทุน กำาลังใจในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานประชุมการแข่งขันวิ่ง-ปั่นสร้างกำาลังใจ INSPIRE RUN RIDE วันที่ 7-8 ม.ค. 60 ที่ไร่องุ่น เขาซีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ฟุตซอลลีก... ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นำาโดย วิศิษฐ เกยานนท์ ประธานฝ่ายจัดการเเข่งขันได้มีการหารือถึง ระเบียบการแข่งขันของศึก “ฟุตซอล ไทยแลนด์ลีก” รวมถึง ดิวิชั่น 1 และ ฟุตซอลลีกหญิงในฤดูกาลใหม่ 2017

สกล วรรณพงษ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.