เกษตรกรโครงการหลวงปางดะวันนี้ ใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการกิจการ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นางวรรณี รัตน วราหะ อดีตรองอธิบดี และรักษาการอธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้าน การส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ในพื้นที่โครงการ ปันผลประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้แนวทางช่วย ตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลัก การและอุดมการณ์ของสหกรณ์

สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำาบล สะเมิงใต้ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น สถานีวิจัยหนึ่งในสี่ของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผลให้ กับผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกงานของนักศึกษา พร้อมกับการใช้ พื้นที่อย่างถูกต้องบนพื้นฐานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายสำาคัญใน การเป็นแหล่งการขยายพันธุ์พืช เพื่อการนำา ไปปลูกของเกษตรกรในพื้นที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.