กรมชลประทานร่วมทำาบุญ พื้นที่ 89 โครงการพระราชดำาริทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายสุชาติ หาญชนะชัยกุล ผู้ทรงคุณ วุฒิฯ ด้านบำารุงรักษา กรมชลประทาน เปิด เผยว่ากรมชลประทานร่วมทำาบุญบำาเพ็ญ กุศลสัตตมวาร(7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาว ไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.