เปิดแผนกระทรวงเกษตรฯแก้ข้าวดิ่งเหว

Daily News Thailand - - การเมือง -

เข้ำมำอยู่ในวังวนเดิม ๆ ทุกฤดูกำลเมื่อใดที่สินค้ำเกษตร ล้นตลำด จะต้องถูก “กลไกตลำด” ที่เกิดจำกบุคคลบำงกลุ่มกด รำคำซื้อสินค้ำกันจนดิ่งเหว ทำ�เอำรัฐบำล คสช. ต้องรีบใช้ “โครง การสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 1.3 หมื่นบาท” เข้ำโอบอุ้มชำวนำ พร้อมส่งสัญญำณเอำจริงกับบรรดำ “โรงสีการ เมือง” ที่อำศัยจังหวะควำมเดือดร้อนของชำวนำ ขยำยปมสู่ผล ประโยชน์ทำงกำรเมือง เพรำะหำก “ม็อบชาวนา” ทั่วสำรทิศจุด ติดเมื่อใด แต้มเป็นรองของนักกำรเมือง ในคดีควำมต่ำง ๆ อำจ พลิกมำเป็นต่อได้อย่ำงง่ำยดำย

แต่ถำมถึงอนำคตชำวนำไทย จะอยู่รอดอย่ำงไรในควำม ผันผวนของรำคำเช่นนี้…คงต้องฟังค�ำตอบจำก ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” หน่วยงำนดูแลผลิตผล กำรเกษตรทุกชนิด ไปทำ�อำหำรสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบขำดแคลนอยู่ จะให้สินเชื่อดอกเบี้ย ต ำ่� โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย วงเงิน 70 ล้ำนบำท รวมทั้งเปลี่ยนไป ปลูกพืชผสมผสำน พืชใช้นำ้�น้อยช่วงหน้ำแล้ง จะช่วยค่ำปัจจัย กำรผลิตไร่ละ 2 พันกว่ำบำท ไม่ต ำ่� กว่ำ 15 ไร่ต่อครัวเรือน ใช้งบ ส่งเสริมกำรเปลี่ยนจำกปลูกข้ำวมำปลูกพืชชนิดอื่นแทน

ยืนยันว่าไม่มีมาตรการอะไรที่จะจ้างชาวนาให้เลิกปลูก ข้าวได้ ตามที่มีคนไปปล่อยข่าวบิดเบือน ทุกอย่างขึ้นกับความ สมัครใจ แล้วพอถึงรอบปลูกข้าวปีหน้า ชาวนาก็กลับมาปลูก ข้าวนาปีเหมือนเดิมได้ เท่าที่กรมส่งเสริมการเกษตรลงไปสา�รวจ เปิดให้ขึ้นทะเบียน มีเกษตรกรสนใจเข้าโครงการจ �า นวนมาก เพราะรู้ว่าปลูกข้าวในระยะต่อจากนี้ไป ปริมาณข้าวมากขึ้นราคา อาจไม่ดี แผนข้าวครบวงจร ดูผลผลิตในภาพรวม ที่ไม่ต้องการ ให้มีการผลิตข้าวโอเวอร์เกินความต้องการของตลาด จึงต้อง

ควบคุมผลผลิตด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.