เลือก‘ไม้จันทน์หอม’ พระราชพิธี พระบรมศพรัชกาลที่9 สปวรัดบมแผนต์นใหขา�ยเหถ่วารียย�พ่ทอหี่ระลลึวกง

Daily News Thailand - - การเมือง -

สำ�นกัพระร�ชวังกำ�หนด 14 พ.ย. จัดพิธีบวง สรวงตัดไม้จันทน์หอม 4 ต้น ในอุทย�นฯ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ประกอบพระร�ชพิธีพระบรม ศพ พระบ�ทสมเด็จพระ

ถวายสักการะ..

ประช�ชนทุกหมู่เหล่�แต่งก�ยด้วยชุดสีดำ�ไว้ทุกข์หลั่งไหลเดินท�งม�เข้�ถว�ยสัก ก�ระพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช เบื้องหน้�พระบรมโกศ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมห�ปร�ส�ท ในพระบรมมห�ร�ชวัง อย่�งเนืองแน่นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เป็นวันที่ 7 ด้วยสำ�นกึใน พระมห�กรุณ�ธคุิณอย่�งห�ทสุี่ดมิได้ ขณะที่พระร�ชพิธียังคงดำ�เนินอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้�

คัดเลือก.. มอบเสื้อดา�...

ผู้แทนจ�กสำ�นกัพระร�ชวัง พร้อมคณะเดินท�งม�ทอุี่ทย�นแห่งช�ตกุิยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้�ส�ำรวจและคัดเลือกไม้ จันทน์หอมที่มีสภ�พสมบูรณ์ (ภ�พขว�) เพื่อ ใช้ในง�นพระร�ชพิธีพระบรมศพ คุณสิริกิติย� เจนเซน พระธิด�ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี มอบเสื้อคอกลม สีดำ�ให้กับประช�ชนที่ม�ถว�ยสักก�ระพระบรมศพ ที่บริเวณท�งออกประตูศรีสุนทร พระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.