นริศร-อดมเดช มติสนช.เชือด ถูกเว้นวรรค5ปี เสียบบัตรแทน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ต�มค�ด สนช.ลงมติ เชือด นริศร-อุดมเดช เว้นวรรคก�รเมือง 5 ปี ปมเสียบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.