Ň หมอลำารวมใจยิ่งใหญ่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ขณะที่ จ.ขอนแก่น นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็น ประธานจัดงาน “หมอลำารวมใจ.. ถวายอาลัย พ่อหลวง” ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึง แก่นนคร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อม กับมีกิจกรรมโรงทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ไม่น้อยกว่า 100 โรงทาน โดยมี ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานอย่าง เนืองแน่น โดยนายธีระศักด์ิ ฑีฆายุพันธ์ุ นายก เทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า งาน “หมอลำารวมใจ ถวายอาลัยพ่อหลวง” เป็นการ แสดงออกของเหล่าหมอลำาซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้าน อีสาน จำานวน 57 คณะหมอลำาทั่วทั้งภาคอีสาน รวมกว่า 3,000 ชีวิต ที่จะมาแสดงความอาลัยแด่ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยกันอย่างพร้อม เพรียงและยิ่งใหญ่ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจ ของคนไทยเสมอมา พองคับอก ชื่นชมในพระบารมี ช่างงดงามเป็น สง่าน่าเกรงขามยิ่งนัก ในหลวงทรงสนทนาไต่ถาม โดยมีพระปลัดสุพจน์คอยชี้แจงถวายระหว่าง สำาเนียงปักษ์ใต้กับภาษากลาง จนในที่สุดในหลวง ทรงก้มพระเศียรเข้าใกล้พ่อท่านคล้าย ด้วยพระ ราชประสงค์ให้ท่านรดน้ำามนต์ พรมพระเศียรให้ พร ด้วยทรงพระราชศรัทธาเคารพ อาวาสวัดสวนขันแต่นั้นมา ซึ่งพ่อท่านคล้ายจัดได้ ว่าเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ตลอดชีวิต ทำางานโดย ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เดิน ทางไปพัฒนาในที่ต่าง ๆ มากมาย เรียกเป็นหลัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.