Ň คำาเรียกพระแตกต่างกัน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด สระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวอธิบายการเรียก พระภิกษุสงฆ์ในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออก ไปว่า พื้นที่ภาคกลางจะเรียกพระภิกษุสงฆ์ตาม ลำาดับอาวุโส เช่น หลวงพี่ หลวงอา หลวงน้า หลวงลุง หลวงตา หลวงปู่หลวงพ่อ แล้วแต่ความ เหมาะสมที่จะเรียก ขณะที่ภาคเหนือ จะเรียกพระ หนุ่มว่า ตุ๊ หรือตุ๊เจ้า เรียกพระที่มากด้วยพรรษาที่ เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนว่า ครูบา ส่วนภาคอีสาน หากเป็นพระบวชใหม่ไม่ถึง 10 พรรษา จะเรียกครูบา แต่ถ้าเกิน 10 พรรษา จะ เรียก อาจารย์ เมื่อพรรษามากอายุมากก็จะเรียก พ่อท่าน ญาท่าน หลวงปู่ เป็นต้น

สำาหรับภาคใต้นั้น พระใหม่ก็จะเรียก ตา หลวง หลวงพี่ ส่วนพระผู้ใหญ่จะเรียก หลวงพ่อ พ่อท่าน ซึ่งคำาเรียกพระภิกษุแต่ละภูมิภาค แสดง ถึงความเคารพยกย่องเหมือนกันทั้งหมด แต่จะ ต่างกันตรงภาษาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคเท่านั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชาชนมีการโยกย้าย ถิ่นฐาน มีการเคลื่อนทางวัฒนธรรม การเรียกพระ สงฆ์ในปัจจุบันทุกภูมิภาคจึงมีคำาเรียกคล้ายคลึง กัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกและเหมาะสมของผู้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.