Ň ในหลวงกับพ่อท่านคล้าย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำาหรับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระอริยสงฆ์ เป็นเรื่อง ราวของ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ิ แห่งวัดสวนขัน(วัดพระธาตุน้อย) หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “พ่อท่านคล้าย” วาจาสิทธ์ิ เทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ โดยนาย พลากร ศิริพงศ์ ได้เรียบเรียงเรื่องราวพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธ์ิ เกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้อย่างน่าสนใจว่า กิตติศัพท์ทางคุณงามความดีของพ่อท่านคล้าย ทรงทราบถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความสนพระทัยและ ศรัทธาจึงทรงพระกรุณาให้นิมนต์พ่อท่านคล้ายเข้า รับพระราชทานภัตกิจในพระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อปี 2498 เมื่อพ่อท่านคล้ายกลับวัดลูกศิษย์ลูก หาต่างพากันไปกราบที่บนกุฏิเพื่อให้ท่านเล่าให้ฟัง พ่อท่านคล้ายได้ลำาดับเหตุการณ์ตั้งแต่เจ้าพนักงาน นำาท่านเข้าไปนั่งรอภายในห้องต้อนรับขณะที่รอ ในหลวงเสด็จออก ท่านว่า “หัวใจมันเต้นแรง เหมือนนั่งอยู่ปากถ้ำาพระยาราชสีห์ยังไงยังงั้น” เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ก้มกราบทำาให้อิ่มใจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.