Ň เลื่อมใส “วาจาสิทธ์ิ”

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้านความมีเมตตาและวาจาสิทธ์ิ ศิษย์ยา นุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาพ่อ ท่านคล้าย ได้เชื่อถือถึงความศักด์ิสิทธ์ิของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจะพูดจากับ ทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใส อารมณ์ เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา ท่านมักจะให้พรกับทุก คน “ขอให้เป็นสุข เป็นสุข” ผู้ที่เคารพนับถือท่าน ต่างพากันกลัวคำาตำาหนิ เพราะผู้ที่ถูกตำาหนิทุกราย ล้วนแต่พบความวิบัติ คนส่วนมากจึงหวังที่จะได้ รับคำาอวยพรจากพ่อท่านคล้าย

พ่อท่านคล้ายมรณภาพ ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2513 เวลา 23.05 น. สิริอายุได้ 96 ปี เมื่อบำาเพ็ญกุศลครบ100 วัน จึงได้บรรจุสรีระของ ท่านไว้ในโลงแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในวัดพระธาตุน้อยจนถึงปัจจุบัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.