Ň นร.ชาติพันธ์ุแปรอักษร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ จ.เชียงราย เมื่อเวลา 08.30 น. ที่โรง เรียนบ้านน้ำาลัด หมู่3 ต.ริมกก อ.เมือง นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านน้ำาลัด ซึ่ง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชาติพันธ์ุต่าง ๆ ถึง 14 ชนชาติพันธ์ุ นำานักเรียน309 คน จัดพิธีน้อมรำาลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ต่อหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ โดยร่วม กันจัดรูปขบวนเป็นเลขเก้าไทย พร้อมขับร้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.