‘อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์’ กับงานเขียนที่มีความสุข

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

เลือดศิลปินอยู่เต็มตัว “ขวัญ” อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ ลูกส�ว “อังคาร กัลยาณพงศ์” ศิลปินรุ่นใหญ่ชื่อก้อง ที่ได้รับก�ร ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งช�ตสิ�ข�วรรณศิลป์ วันนี้ “ขวัญ” กำ�ลงัเดินต�มรอยง�นศิลป์ของพ่อ สู่เส้นท�งนักเขียนรุ่นใหม่ม�แรง ที่หล�ยคนอดจะกล่�วถึงไม่ได้ และเป็นที่ม�ให้จ๊อบแมนเชิญเธอม� รว่มสนทน�

ขวัญ เล่�ว�่ เป็นคนชอบว�ดรูปเขียนหนังสือม�ตงั้แต่เด็ก ๆ แล้ว บ�งทีก็ว�ดต�มผนังบ้�นด้วย เขียนบันทึกประจำ�วนัตั้งแต่เด็ก ๆ โตม�หน่อยก็แต่งกลอน เพื่อน ๆ ชอบม�ให้แต่งกลอนเป็นประจำ� แต่เป็นกลอนสี่กลอนแปดทั่วไป เริ่มเขียนจริงจังก็คงช่วงเรียน มห�วทิย�ลยั เป็นตัวแทนของมห�วทิย�ลยัเขียนบทคว�มลงเว็บไซต์ ค่�ยมือถือแห่งหนึ่ง เขียนลงแมกก�ซนีบ้�ง แล้วก็หยุดไปเลยหลังจ�ก เริ่มเข้�วงจรชีวิตวัยทำ�ง�นกับเรียนปริญญ�โท ม�เริ่มเขียนอีกทีแบบ จริงจังในช่วง4-5 ปีม�นเอี้งค่ะ เริ่มจ�กทำ�โปรดิวเซอร์ร�ยก�รทีวีเกี่ยว กับศิลปะ เร�กต้็องเรียบเรียงเนื้อห�และเนื้อคว�มให้สละสลวยแต่ก็ ต้องเข้�ใจง่�ยด้วย จ�กนั้นก็ได้มีโอก�สเขียนลงคอลัมน์ท่องเที่ยวและ ไลฟ์สไตล์ในนิตยส�รบ�งเล่มม�เรื่อย ๆ เขียนเรื่องสั้นหล�ยเรื่อง ม�ก ๆ แต่เก็บเอ�ไว้อ่�นคนเดียวไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหน เพร�ะรู้สึกว่�ยงั ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน จนกระทั่งม�ถงึง�นประกวดนี่ล่ะค่ะ รวม ๆ แล้ว รู้สึกว่�ง�นเขียนทำ�ให้เร�มคีว�มสุขและเป็นสิ่งที่เร�ท�ำได้เรื่อย ๆ ค่ะ ก็คงทำ�ตอ่ไปเรื่อย ๆ

“ทุกวันนี้ง�นที่ขวัญทำ�อยู่ มีต�ร�งไม่แน่นอน เพร�ะปกติแล้ว ทำ�ง�นด้�นอื่นควบคู่ไปด้วยค่ะ เช่น ง�นออกแบบ ง�นด้�นก�รจัดก�ร บ้�ง สำ�หรับง�นเขียนจะขึ้นอยู่กับว่�เป็นง�นแบบไหน ถ้�ท�ำคอลัม นิสต์ มันจะมีช่วงเวล�ของมันอยู่แล้วในก�รส่งต้นฉบับให้บรรณ�ธกิ�ร ต้องส่งต�มกำ�หนดเวล� เร�เลยคุมเวล�ได้ ว�งแผนได้ สมมุติสัปด�ห์ นี้ไม่ว่�งอย�กทำ�ง�นอย่�งอื่นก็เอ�เวล�ไปส่วนนั้นหมด ง�นส่ง แมกก�ซนีก็จะม�จดัก�รให้เสร็จภ�ยในวันนี้หรือสัปด�หนี้์ แต่ไม่มีแผน ต�ยตัวเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับอ�รมณ์ล้วน ๆ (หัวเร�ะ) หรือห�กเป็นเรื่อง สั้นก็จะใช้เวล�แต่งและขัดเกล�ไปเรื่อย ๆ ไม่รีบร้อน เพร�ะอย�กทำ�ให้ ออกม�ดที่ีสุด ต้องให้เวล�กบัมันม�ก ๆ เหมือนบรรจงปั้น แต่ง เกล� ขัด ไปเรื่อย ๆ จนกว่�จะพอใจ จนกว่�จะรู้สึกว่�มนัสวย มันเป็นตัวเร� และ น่�สนใจม�กพอ” ขวัญ บอกพร้อมรอยยิ้ม

สำ�หรับง�นเขียนนี่เอ�เข้�จริง ๆ ไม่คิดว่�เป็นอุปสรรคอะไรม�ก นอกจ�กก�รพัฒน�คว�มคิดและคว�มรอบรู้ของตัวเอง ซึ่งก็ไม่ใช่อุปสรรค อีกนั่นล่ะ เพร�ะเป็นสิ่งที่มนุษย์เร�ตอ้งยอมรับ ต้องทำ� เข้�ใจอยู่แล้ว เร� อยู่นิ่งไม่ได้เพร�ะจะไม่ทันคนอื่น ไม่ทันสังคมที่มันไม่เคยอยู่นิ่ง ส่วนเรื่อง ของเวล�ก็เป็นเรื่องของก�รจัดก�ร ถ้�เร�มีคว�มรับผิดชอบ บริห�ร ทรัพย�กรเวล�และคว�มคิด สร้�งสรรค์ได้ ทุกอย่�งก็สบ�ย ต้องแข่งกับตัวเองด้วย คือทำ� อย่�งไรให้ง�นเป็นไปอย่�งที่เร� ค�ดหวัง มีคว�มเป็นตัวเร� มี คุณภ�พ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง ดูทิศท�งสังคมในหล�ย ๆ ด้�น

คือเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ทำ�ง�น เกี่ยวกับก�รเขียนม�กม�ย บริบท ของสังคมมันเปลี่ยนไป มีเทคโนโลยี เข้�ม�เกี่ยวข้องเยอะ คนเร�ก็ต้อง ปรับตัวให้ทันเพื่อจะได้อยู่ได้อย่�งมีคว�มสุข ไม่ต้องไปโทษสังคม ไม่ต้อง อ้�งว่�ของเดิมม�น่ะดีอยู่แล้ว อันนี้หม�ยถึงก�รเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่ ก่อนก�รเป็นนักเขียนจะได้รับก�รยกย่องค่อนข้�งม�กกว่�ปจัจุบัน คนจะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.