คัน

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ก�รเกิดโรคแบ่งออกเป็นชนิดเฉียบพลับ กลุ่ม นี้ผื่นลมพิษเป็นม�ไม่เกิน 6 สัปด�ห ์ กับอีก กลุ่มคือชนิดเรื้อรัง มีอ�ก�รเป็น ๆ ห�ย ๆ อย่�ง น้อย 2 ครั้ง/สัปด�ห ์ แต่มีอ�ก�รอย่�งต่อเนื่อง น�นถึง 6 สัปด�ห ์ขึ้นไป ซึ่งจ�กข้อมูลผู้ป่วย โรคลมพิษที่เข้�รับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ล ศิริร�ชชนิดเรื้อรังนั้นส่วนม�กเป็นผู้หญิง อ�ยุ เฉลี่ย 35 ปี

สำ�หรับก�รรักษ�โรคลมพิษเรื้อรังมีทั้ง ย�ก นิ ย�ฉ ดี ห�กรู้ส�เหตุก�รเกิดโรคอ�จจะ ให้รับประท�นย�ต้�นฮิสต�มีนเพื่อให้ผื่นยุบ แต่ถ้�ห�ส�เหตุไม่พบหรือเป็นส�เหตุที่แก้ไข ไม่ได้โดยง่�ย แพทย์จำ�เป็นต้องให้ย�ตงั้แต่ 1 ชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมอ�ก�รผื่นลมพิษ เมื่อ ควบคุมอ�ก�รได้แล้วจึงค่อย ๆ ลดย�ลง เพื่อ ควบคุมโรคในระยะย�ว และพย�ย�มหยุดย� ซึ่งผู้ป่วยบ�งร�ยอ�จมีอ�ก�รเรื้อรังน�นเป็นปี

“ลมพิษ” นับเป็นโรคที่อ�จจะไม่ได้ มีคว�มรุนแรงม�กนัก แต่ก็สร้�งคว�มรำ�ค�ญ ใจไม่น้อย เพร�ะผื่นขึ้นทีไรเป็นต้องคัน คะเยอไปทั้งตัว ที่จริงโรคลมพิษไม่ได้มีเพียง อ�ก�รผื่นขึ้นต�มตัวเท่�นนั้ แต่ยังมีอีกหล�ย อ�ก�รที่หล�ยคนอ�จจะยังไม่ทร�บ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.