จับแก๊งโจ๋หนีสถานพินิจออกปล้น

Daily News Thailand - - ตำ�รวจ-ต่อข่�วหน้� 1 -

เมื่อเวล� 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี รอง ผบช.น. พ.ต.อ. อัฏธพร วงศ์ศิริปรีด� ผกก.สน.บ�งพลัด พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์ ผกก.สส.บก.น.7 พร้อม เจ้�หน้�ท ี่ กก.สส.บก.น.7 ร่วมกันจับกุม น�ยนัฐพล หรือ พงษ์สืบส�ย อ�ยุ 18 ปี น�ย เอก (น�มสมมุติ) อ�ย ุ 16 ปี และ น�ยตั้ม (น�มสมมุติ) อ�ยุ 16 ปี พร้อมของกล�ง บัตรเติม เงินโทรศัพท์มือถือ 60 ใบ รวมมูลค่� 12,500 บ�ท โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง รถ จยย. ยี่ห้อ ฮอนด้�เอ็มเอสเอ็กซ์ สีดำ�แดง ทะเบียน 1กว-2546 ชลบุรี มีดโต้ 1 เล่ม โดยจับกุม ได้ที่ห้องพักเลขที่ 407 ชั้น 4 ตึกม่วง ถนนจันทร์ทองเอี่ยม ต.บ�งรักพัฒน� อ.บ�งบัวทอง จ.นนทบุรี

สืบเนื่องผู้ต้องห�ทงั้ 3 คน ได้ใช้มีดโต้ เข้�ไปปล้นทรัพย์ ร้�นสะดวกซื้อ หน้�คณะวิทย�ศ�สตร์ มรภ.สวนดุสิต ถนนสิรินธร ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด 31,314 บ�ท โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง บัตรเติมเงินมูลค่� 31,370 บ�ท ต่อม�เจ้�หน้�ทสืี่บทร�บว่�ท งั้ หมด ได้หลบอยู่ที่ตึกม่วงจึงเข้�จบกุมพร้อมของกล�งั นำ�ต ัว ม�สอบสวน น�ยนัฐพลให้ก�รรับ ส�รภ�พว่�เมื่อปี 2558 เคยก่อเหตุปล้นร้�นสะดวกซื้อ คืนเดียว 3 ส�ข� ในพื้นที่ สน.ธรรมศ�ล� สน.ตลิ่งชัน และ สภ.ปล�ยบ�ง จ.นนทบุรี แต่ถูกจับได้ ถูกส่งไปอยู่ที่ สถ�นพินิจ และได้หลบหนีออกม�ได้จึงชักชวนน�ยเอกกับน�ยตั้มม�ร ว่ มกันว�งแผนปล้นอีก เพื่อห�เงินใช้

ด้�น พล.ต.ต.สุธีร์ กล่�วว่�ขณะเข้�จ บักุมผู้ต้องห�ท งั้ 3 คนเจ้�หน้�ทยัี่งพบตัวน�ยนัท (น�มสมมุติ) อ�ย ุ 16 ปี อยู่ในห้องพักด้วยให้ก�รรับส�รภ�พว่� ได้ลักรถ จยย. ฮอนด้� เวฟ 110 สีข�ว ทะเบียน 2 กฎ-905 กทม. จ�กย่�นดอนเมือง และที่ รพ.ศิริร�ชอีก 1 คัน เบื้องต้น แจ้งข้อห�ปล้นทรัพย์และร่วมกันรับของโจรกับผู้ต้องห�ท งั้ 3 คน ส่วนน�ยนัท แจ้งข้อห�ล กั ทรัพย์ก่อนควบคุมตัวส่ง สน.ดอนเมือง ดำ�เนินคดีต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.