ไล่ล่าพ่อเลี้ยงซ้อมลูกวัย5ขวบดับ

Daily News Thailand - - ตำ�รวจ-ต่อข่�วหน้� 1 -

เมื่อเวล�16.00 น. วันที่4 พ.ย. ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ เสวกวัง รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย รับแจ้งจ�กเจ้�หน้�ท ี่ รพ.เป�โลเมโมเรียลโชคชัย 4 แขวงและเขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ ว่� มี เด็กถูกทำ�ร�ยร่�งก�ยเสียชีวิต้ ก่อนนำ�ม�ส่งชันสูตรที่ รพ. ไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุพล ค้ำ�ช ู ผกก.ที่ห้องฉุกเฉินของ รพ.ดังกล่�ว พบศพ ด.ช.อดิศักดิ์ รักก�ร อ�ยุ 5 ขวบ อยู่บนเตียง คนไข้ มีบ�ดแผลที่ริมฝีป�ก และมีรอยเขียวช้ำ�ไปทั่วร่�งก�ย เบื้องต้นแพทย์ลงคว�มเห็นว่� เด็กถูกทำ�ร�้ยร่�งก�ยจนเสียชีวิต ก่อนจะนำ�ม�สง่ รพ. ตำ�รวจจึงทำ�เรื่อง พร้อมส่งไปชันสูตร เพิ่มเติม ที่สถ�บ นันิติเวช รพ.ตำ�รวจ อีกครั้ง

จ�กก�รสอบถ�ม พย�นให้ก�รว่� ขณะเกิดเหตุเด็กอ�ศยัอยู่กับ น�ยปิยะพงษ์ หรือนัท บุญเกิน พ่อเลี้ยงเพียงสองคน ในอพ�รต์เมนต์ไม่ทร�บชื่อ ซอยล�ดพร้�ว 80 แยก 22 แขวง และเขตวังทองหล�ง ส่วนแม่ซึ่งเป็นคนล�ว ไปข�ยดอกไม้บริเวณสี่แยกร�ชประสงค์ ระหว่�ง นั้นเด็กนั่งเล่นน้ำ�อยู่ในห้อง จ�กนั้นน�ยปิยะพงษ์บอกให้เลิกเล่น แต่เด็กไม่ยอมฟัง ทำ�ให้ถูก ซ้อมจนสลบไป หลังเด็กสลบน�ยปิยะพงษ์รีบอุ้มเด็กม�บอกกับคนขับส�มล้อที่อยู่ในซอย ให้ ช่วยนำ�สง่ รพ. แต่สุดท้�ยก็เสียชีวิตในที่สุด ส่วนน�ยปิยะพงษ์อ�ศยัจังหวะชุลมุนหลบหนีไป ซึ่งขณะนี้ตำ�รวจอยู่ระหว่�งเร่งติดต�มตัวม�ด �ำเนินคดีต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.