Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

น�ยพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ประธ�นสโมสรขี่ม้�เดอะฮอร์สเซส (The Horse) เปิดเผยว่� สโมสรขี่ม้� Royal Tereng ganu Endurance Stable จ�กประเทศม�เลเซีย และ สโมสรขี่ม้�เดอะฮอร์สเซส (The Horse) จ�ก ประเทศไทย จะร่วมกันจัดก�รแข่งขันขี่ม้�เอ็นดู แรนซ์ ร�ยก�ร “เซ�ทอี์สต์ เอเชีย เอ็นดูแรนซ์ คัพ 2016” (South East Asia Endurance 2016 CEI 1 *CEIYJ 1) ระดับ CEI 1*CEIYJ 1* และ พอใจม�กนัก ทำ�ให้ฤดูก�ล 2017 ท�งผู้บริห�ร สโมสรฯ จึงได้ม�ห�รือกันเพื่อนำ�ทีม “กว่�งโซ้ง มห�ภยั” กลับไปสู่หัวต�ร�งอีกครั้ง ซึ่งวิสัยทัศน์ใน ก�รจัดก�รทีมในอีก 5 ปีจ�กนี้เร�จะว�งแผนกลยุทธ์ เหมือนกับก�รว�งแผนก�รเล่นฟุตบอล ที่มีกอง หน้� คือ ก�รตล�ด กองกล�ง คือ ระบบบริห�รที่ แข็งแกร่ง เข้�ใจกีฬ�เพื่อพัฒน�ธรุกิจ กองหลัง คือ แฟนบอลสนับสนุน และผู้รักษ�ประตู คือ แผนก�ร รองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีในอน�คตทั้งจ�กผลบอล และก�รพัฒน�ทมีจ�กข้�งในสู่ข้�งนอก

น�ยใหญ่กว่�งโซ้งมห�ภยั กล่�วต่อว่� ปีนี้ เชียงร�ย ตั้งงบประม�ณไว้ที่ 300 ล้�นบ�ท เพื่อ ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทีมและปรับปรุง ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ให้ได้ม�ตรฐ�นคลับไลเซนซิ่ง และก้�วเป็น สโมสรระดับคล�ส A ให้ได้ ซึ่งเมื่อทำ�สำ�เร็จจะ ส�ม�รถจุแฟนบอลได้ 14,000 คน ส่วนเป้�หม�ย คือก�รไปเล่นในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ให้ได้ ทุกปี โดยปีหน้�เร�หวัง ว่�จะติดอันดับ 1-3 และ ลุ้นแชมป์ไทยลีกภ�ยใน 5 ปี

ท�งด้�น น�ยธนพล วิระเทพสุภรณ์ กล่�ว ว่� ท�ง อเล็กซ�นเดร ก�ม� กุนซือคนใหม่ของ เชียงร�ย ยูไนเต็ด ไม่ได้ม�รว่มง�นด้วย เนื่องจ�ก ติดภ�รกิจอบรมโปรไลเซนอยู่ที่บร�ซลิ และกำ�ลงั เฟ้นห�นกัเตะบร�ซลิเกรด A+ นำ�ม�เสริมทัพ ปีนี้ มีนักเตะที่หมดสัญญ� 11 คน ส่วนที่เสริมเข้�ม� ใหม่และมีก�รเปิดตัวในครั้งนี้จะเป็นนักเตะไทย ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษ�รตัน์ กองกล�งตัวรับของ “กิเลนผยอง” เอสซีจีเมือง ทอง ยูไนเต็ด, สุริย� สิงห์มุ้ย (เมืองทอง), ฉัตรชัย บุตรพรม (ซุปเปอร์ พ�วเวอร์ สมุทรปร�ก�ร), ศิวกรณ์ เตียตระกูล (บีอีซี เทโรศ�สน), พิธิวัฒน์ สุขจิตรธรรมกุล (บีอีซีฯ), ปฐมพล เจริญรัตน� ภริมย์ (พัทย� ยูไนเต็ด) และ ชินภัทร์ ลีเอ�ะ (พัทย�ฯ) เชื่อว่�ฤดูก�ลใหม่นี้เร�จะทำ�ผลง�นได้ดีต�มเป้� หม�ยที่ว�งไว้อย่�งแน่นอน

ด้�น “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษ�รตัน์ เจ้�ของสถิติ ค่�ตวั 50 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นนักเตะค่�ตวัแพงที่สุดของ ไทยลีก เปิดเผยว่� ก�รย้�ยทีมครั้งนี้เป็นคว�มเห็น พ้องของผู้ใหญ่ทั้งสองทีม ถือเป็นดีลที่เหม�ะสม ส่วนตัวเลข 50 ล้�นบ�ท สร้�งคว�มกดดันไม่น้อย เช่นกัน แต่จะทำ�หน้�ทให้ี่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนที่เข�ได้ จ้�งเร�ม� ส่วนคว�มค�ดหวังนั้นตนอย�กคว้�แชมป์ และพ�ทมีไปเล่นเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ให้ได้

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ก�รย้�ยทีมครั้งประวัติ ศ�สตร์ของ ธนบูรณ์ นั้น มีมูลค่�ถงึ 50 ล้�นบ�ท (ค่�ตวั 45 ล้�นบ�ท, ค่�เซ็นสัญญ� 5 ล้�นบ�ท) โดยเซ็นสัญญ� 5 ปี ซึ่ง “เจ้�ตมั้” จะรับค่�เหนื่อย เดือนละ 5 แสนบ�ท ทำ�ให้ “บิ๊กดีล” ครั้งนี้จะ มีมูลค่�รวมถึง 80 ล้�นบ�ท ส่วนนักเตะไทยอีก

“ม�ด�มแป้ง” นวลพรรณ ลำ่�ซ�ำ ผู้จัดก�ร ทีมนักเตะส�วทีมช�ตไทิย เปิดเผยว่� หลังจ�กเข้� รว่มก�รประชุมประจำ�เดือน ต.ค. ที่ผ่�นม� ตนได้ เสนอแผนขอเตรียมทีมเพื่อคว�มพร้อมสำ�หรับก�ร แข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ในปีหน้�และมี หล�ยทีมติดต่อเข้�ม�อนุ่เครื่อง ซึ่ง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง น�ยกสม�คมกีฬ�ฟตุบอลฯ ได้อนุมัติ ก�รเก็บตัวสำ�หรับก�รเดินท�งไปอุ่นเครื่องที่ประเทศ นิวซีแลนด์ ระหว่�ง 12-21 ธ.ค. 59 แล้ว โดยตน ปรึกษ�กับโค้ชสเปนเซอร์ ไพรเออร์ และคณะผู้ ฝึกสอน ซึ่งต้องก�รให้นักกีฬ�เข้�เก็บตัวทันที ไม่ อย�กให้เวล�น�นออกไป จึงเรียกนักกีฬ� 27 คน เข้�แคมป์ที่หนองจอก ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ ในจำ�นวนนี้ มีนักเตะด�วรุ่งที่น่�จับต�มองหล�ยคน อย่�ง เส�วลักษณ์ เพ็งง�ม, สุด�รตัน์ ชูชื่น, นิภ�วรรณ ปัญโญสุข ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันขึ้น ในทีม ทำ�ให้นักเตะกระตือรือร้นม�กขึ้นเพื่อต้องก�ร เป็นผู้เล่น 11 ตัวจริง

สำ�หรับร�ยชื่อเตะส�วทั้ง 27 คน มีดังนี้ วร�ภรณ์ บุญสิงห์, ญ�ด� เซ่งย่อง, ณัฐรุจ� มุทน� เวช, ดวงนภ� ศรีตะล�, ก�ญจน� แสนคุณ, ณัฐก�นต์ ชินวงษ์, ว�รุณี เพ็ชรวิเศษ, ขวัญฤดี แสงจันทร์, สุนิส� สร้�งไธสง, อินทร์อร พันธ์ุช�, ด� รตัน์ ช่�งปลูก, เมธ�วย์ี อุปพงษ์, อนุชศร� หม�ย เจริญ, นิภ�วรรณ ปัญโญสุข, ศิล�วรรณ อินต๊ะมี, พิกุล เขื่อนเพ็ชร, นภัทร สีเสริม, อรทัย ศรีมะณี, วิลัยพร บุตรด้วง, สุด�รตัน์ ชูชื่น, พิสมัย สอนไสย์, อลิษ� รักพินิจ, นิส� ร่มเย็น, ก�ญจน� สังข์เงิน, รัตติก�ล ทองสมบัติ, เส�วลักษณ์ เพ็งง�ม และ ธนัสถ� ช�วงษ์

ต�มที่กลุ่มทุนจ�กสมุทรส�คร ที่เป็น เจ้�ของทีม สมุทรส�คร เอฟซี ในดิวิชั่น 2 ได้ เตรียมเข้�ถือหุ้นใหญ่ของ ซุปเปอร์ พ�วเวอร์ สมุทรปร�ก�ร ทีมในโตโยต้� ไทยลีก พร้อมเข้� บริห�รทีมนั้น ล่�สดุเมื่อ วันที่ 4 พ.ย. สม�คมกีฬ� ฟตุบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เรียกตัวแทน 2 ฝ่�ย ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของ สม�พันธ์ ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) กรณีเปลี่ยนแปลง โครงสร้�งสโมสร มีเบนจ�มนิ ตัน ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยคลับไลเซนซิ่ง สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ, น�ย สุรศักด์ิ ณ นคร ประธ�นสโมสรซุปเปอร์ พ�วเวอร์ สมุทรปร�ก�ร, น�ยกิระวิศว์ พิทยภูวนันท์ ประธ�น สโมสรสมุทรส�คร เอฟซี, ฝ่�ยกฎหม�ยสม�คมฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้�รว่ม

เบนจ�มิน ตัน กล่�วว่� ระเบียบของ

โคลด ปูแอล เทรนเนอร์ช�วฝรั่งเศสของ “นักบุญ” เซ�แธมป์ตัน สดุดีสปิริตคว�มเป็นนักสู้ ของลูกทีม หลังช่วยกันพลิกสถ�นก�รณ์จ�กก�ร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.