‘ขวัญพิชิต’

Daily News Thailand - - กีฬา -

นักชกไทย กับ ซู ชิ หมิง อดีตแชมป์โอลิมปิก 2 สมัยขวัญใจช�วจีน ร่วมร�ยก�รศึกซูเปอร์ไฟต์ คู่ เอก “แพ็คแมน” แมนนี่ ป�เกียว จ�กฟิลิปปินส์ ชิงแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวต ( WBO) กับ เจสซี่ ว�รกั์ส จ�กสหรัฐอเมริก� ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ที่ล�ส เวกัส สหรัฐอเมริก� ล่�สดุมีก�รเปิดตัวแถลงข่�ว ศึกนี้อย่�งเป็นท�งก�รที่ โธมัส & ม�รค์ เซ็นเตอร์ ในล�สเวกัส ทำ�ให้นักชกทุกคู่ได้เผชิญหน้�กนั และ นัดที่ 5 พบกับ “จิงโจ้” ออสเตรเลีย ในวันที่ 15 มีก�รเปิดโผคณะกรรมก�รตัดสินแต่ละคู่อย่�งเป็น พ.ย. 59 ท�งก�ร ที่สน�มร�ชมังคล�กฬี�สถ�น ต่อด้วย

โปรโมเตอร์หญิง กล่�วต่อว่� สำ�หรับ ฟุตบอลชิงแชมป์อ�เซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ กรรมก�รคู่ “ขวัญพิชิต-ซู ชิ หมิง” นั้นเป็นผู้ตัดสิน 2016” ซึ่งรอบแรก กลุ่ม A เตะที่กรุงมะนิล� จ�กสหรัฐอเมริก�ทงั้หมด ได้แก่ กรรมก�รผู้ห้�ม ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่�งวันที่ 19-25 พ.ย.59 บนเวที รัสเซล มอร่� จ�กสหรัฐอเมริก� และ ทั้งนี้ “ซิโก้” เกียรติศักด์ิ เสน�เมือง หัวหน้�ผู้ กรรมก�รให้คะแนนทั้ง 3 คนทิม ชีท แฮม จ�ก ฝึกสอนทีมช้�งศึก ได้นำ�นกัเตะทั้ง 28 คน ไปเก็บ สหรัฐอเมริก�, โรเบิร์ต โฮเล จ�กสหรัฐอเมริก�, ตัวที่กิเลนวัลเล่ย์ จ.นครร�ชสีม� นั้น โดนัล เทลล่� จ�กสหรัฐอเมริก� เห็นร�ยชื่อแล้ว ล่�สดุ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. “โค้ชซิโก้” ได้นำ� ก็หนักใจจึงยำ้� ขวัญพิชิต ให้ชกด้วยคว�มรัดกุม ลูกทีมลงฝึกซ้อมทั้งช่วงเช้�และช่วงเย็น ในช่วง และแม่นยำ� ห�กน็อกได้น็อกเลย ขอให้แฟนมวย เช้�เป็นก�รทดสอบสมรรถภ�พร่�งก�ยของนักเตะ ช่วยส่งกำ�ลงัใจม�ชว่ยเชียร์ด้วย ขณะที่ ขวัญพิชิต ยกเว้น ธนบูรณ์ เกษ�รตัน์ ที่เดินท�งม�กรุงเทพฯ กำ�ลังใจดีม�ก สภ�พร่�งก�ยและจิตใจดีเยี่ยม เพื่อร่วมเปิดตัวย้�ยม�รว่มทีม เชียงร�ย ยูไนเต็ด พร้อมสู้เต็มที่ เจ้�ตวัยำ้�ดว้ยว่� รู้ดีว่�ไฟต์นี้เป็นไฟต์ ก่อนจะรีบเดินท�งกลับเข้�แคมป์เก็บตัวเพื่อให้ทัน วัดอน�คต ห�กชนะชะต�ชีวิตต้องเปลี่ยนอย่�ง ฝึกซ้อมกับทีมในช่วงเย็น จ�กนั้นได้เปิดเผยว่� จ�ก แน่นอน จึงเป็นไฟต์ที่ต้องถว�ยชีวิตสู้เพื่อชัยชนะ ผลทดสอบสมรรถภ�พร่�งก�ยของนักเตะในช่วง

เช้� ทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่น่�พอใจม�ก ส่วนอ�ก�ร ซึ่งสถิติก�รชกนั้น ซู ชิ หมิง วัย 35 ปี ชกอ�ชพี บ�ดเจ็บของ ธน� ชะนะบุตร และ ธนบูรณ์ เกษ� ชนะ 8 ครั้ง (น็อก 2) และแพ้ 1 ครั้ง ในก�รขึ้น รตัน์ ไม่มีอะไรน่�หนักใจ ภ�ยใน 2-3 วันนี้ธน�จะ ชิงแชมป์โลก IBF แพ้คะแนน อำ�น�จ รื่นเริง ขณะ กลับม�ฝึกซ้อมกับทีมได้เต็มที่ ที่ ขวัญพิชิต วัย 35 ปี เช่นกัน ชนะม� 39 ครั้ง โดยตั้งแต่วันนี้ (น็อก 24) แพ้ 1 เสมอ 2 โดยแพ้คะแนนเพียงครั้ง เป็นต้นไป ก�รฝึกซ้อมจะเน้นเรื่องแทคติกทั้งหมด เดียวต่อ ซู ชิ หมิง ที่ม�เก๊� เมื่อ 2 ปีที่แล้ว จะให้นักเตะแต่ละคนได้ลงเล่นในตำ�แหน่งที่ตัวเอง

ศึกมวยโลกร�ยก�รนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ ถนัดเพื่อจะได้เห็นศักยภ�พสูงสุด รวมทั้งทดสอบ โลก บ็อบ อ�รมั มีก�รชิงแชมป์โลก WBO 4 คู่ ระบบก�รเล่นระหว่�ง 4-3-3 กับ 4-2-3-1 ว่� ด้วยกัน นอกจ�ก ขวัญพิชิต กับ ซู ชิ หมิง ที่ชก ระบบไหนจะทำ�ให้ทีมไทยมีศักยภ�พม�กที่สุด ซึ่ง เป็นคู่ที่ 5 แล้ว คู่ที่ 6 ก็เป็นก�รชิงแชมป์ WBO เกมที่จะพบกับ ออสเตรเลีย ทุกคนจะเล่นกันแบบ รุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวต เจสซี่ แมกด�เลโน กับ โนนิ ถว�ยชีวิตเพร�ะเร�ตอ้งก�รเก็บแต้มนัดนี้ให้ได้เพื่อ โต โดแนร์ จ�กฟิลิปปินส์ ต�มม�ดว้ย ก�รชิงแชมป์ ถว�ยแด่ “ในหลวง รัชก�ลที่ 9” ของเร� เฟเธอร์เวต ระหว่�ง โอซ�วะ ฮิโรชิเกะ กับ ออสก�ร์ “สำ�หรับข้อมูลทีมออสเตรเลีย เท่�ทได้ี่ม� ว�ลเดซ โดยมีคู่เอกปิดท้�ยร�ยก�ร เป็นคู่ของ ตอนนี้น่�จะเพียงพอแล้ว ซึ่งทำ�ให้เห็นจุดแข็งและ เจสซี่ ว�รกั์ส เจอกับ แมนนี่ ป�เกียว. จุดอ่อน ขณะที่สต�ฟฟ์โค้ชทุกคนต่�งพย�ย�ม ทำ�ง�นกันอย่�งหนักเพื่อให้ทีมบรรลุเป้�หม�ยให้ได้ ส่วนนักเตะ 11 คนแรก ตอนนี้บอกได้เพียงอย่�ง เดียว ทุกคนมีโอก�สเท่�กัน เพียงแต่ว่�ใครจะมี คว�มพร้อมและสมบูรณ์เต็มที่ รวมถึงต้องเล่นต�ม แทคติกจ�กก�รฝึกซ้อมด้วย” ซิโก้ ยำ้�

อย่�งไรก็ต�ม ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ระหว่�ง ก�รฝึกซ้อม นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ได้ปะทะกับ อดิศร พรหมรักษ์ ทำ�ให้ นฤบดินทร์ บ�ดเจ็บหัว ไหล่ จนต้องส่งไปเช็กอ�ก�รที่โรงพย�บ�ลแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.