ส.ลูกยางเปิดศูนย์ชายแดนภาคใต้

Daily News Thailand - - กีฬา -

น�ยสมพร ใช้บ�งย�ง น�ยกสม�คมกีฬ� วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่� สม�คม กีฬ�วอลเลย์บอลฯ เตรียมขย�ยฐ�นก�รสร้�ง นักกีฬ�วอลเลย์บอลรุ่นใหม่ไปยังจังหวัดช�ยแดน ภ�คใต้ คือ จังหวัดยะล� ปัตต�นี และนร�ธวิ�ส เนื่องจ�กนักกีฬ�ในเขตพื้นที่ดังกล่�วสนใจเล่นกีฬ� กนัเป็นจำ�นวนม�กรวมทั้งกีฬ�วอลเลย์บอล แต่ยัง ไม่มีสถ�นที่ฝึกกีฬ�วอลเลย์บอลที่ได้ม�ตรฐ�น ทำ�ให้ข�ดบุคล�กรที่มีคุณภ�พ ทั้งผู้ฝึกสอน ผู้ ตัดสิน จึงทำ�ให้กีฬ�วอลเลย์บอลยังไม่แพร่หล�ย ในพื้นที่นี้ โดยเล็งเห็นว่�เทศบ�ลตำ�บลรือเส�ะ อ.รือเส�ะ จ.นร�ธวิ�ส เป็นองค์กรที่ส่งเสริมกีฬ� วอลเลย์บอลอย่�งเป็นรูปธรรม และได้ส่งทีม เข้�รว่มก�รแข่งขันกับสม�คมม�เป็นเวล�น�น จึง เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกกีฬ�วอลเลย์บอลจังหวัด ช�ยแดนภ�คใต้” ขึ้นที่ตำ�บลรือเส�ะนี้

สำ�หรับก�รจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬ�วอลเลย์ บอลจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้นั้น เป็นไปต�มที่ กระทรวงศึกษ�ธกิ�รได้จัดทำ�โครงก�รส�นฝันกีฬ� ช�ยแดนใต้ขึ้น ซึ่ง รร.รือเส�ะชนูปถัมภ์ เป็นหนึ่งใน โรงเรียนนำ�รอ่งต�มโครงก�รนี้ด้วย โดยได้รับคว�ม ร่วมมือจ�ก น�ยวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่น น�ยกเทศมนตรี ตำ�บลรือเส�ะ ในก�รใช้สน�มกีฬ�เทศบ�ลตำ�บล รือเส�ะเป็นศูนย์ฝึกกีฬ�วอลเลย์บอลจังหวัดช�ย แดนภ�คใต้ นอกจ�กนี้ยังได้รับก�รสนับสนุนจ�ก สหพันธ์วอลเลย์บอลน�น�ช�ติ มอบพื้นสน�มย�ง ให้ 1 สน�ม เป็นเงิน 1 ล้�นบ�ทเศษ รวมทั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กดั ได้สนับสนุนงบประม�ณใน ก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ รวมทั้งก�รสนับสนุนจ�ก สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียด้วย โดยได้กำ�หนด ให้มีพิธีเปิดศูนย์ฝึกในวันที่ 15 พ.ย.นี้

น�ยสมพร กล่�วอีกว่� จ�กที่สหพันธ์ วอลเลย์บอลน�น�ช�ติ ได้กำ�หนดให้ประเทศสม�ชกิ ทั่วโลกจัดกิจกรรม “วอลเลย์บอล ยัวร์ เวย์” โดย มีเป้�หม�ยให้เด็กเย�วชนทั่วโลกได้มีกิจกรรมก�ร ออกกำ�ลงัก�ยโดยใช้กีฬ�วอลเลย์บอลเป็นสื่อกล�ง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่�วในโอก�สเดียวกันด้วย ซึ่งได้รับงบประม�ณสนับสนุนในก�รจัดกิจกรรม จ�ก บริษัท ไทยดริ้งค์ จำ�กดั “เอสโคล่�” โดยจะมี เด็กเย�วชนในส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ม�ร่วม กิจกรรมกว่� 1,500 คน และจะมีกรรมก�รบริห�ร สม�คมฯ ผู้สนับสนุน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬ�ทมีช�ติ ทั้งช�ยและหญิง ไปร่วมกิจกรรมด้วยกว่� 50 คน อีกด้วย. ช่อชูวงศ์ ชนะ ว�ยโฟเน่ หลี่ 23-21, 21-10 ทำ�ให้ ไทยเอ�ชนะ 3-0 คู่ โดยที่ 2 คู่หลังทั้งช�ยคู่ ปณชัย วรศัก ตย�นนัต์/วริทธ์ิ ส�รพัฒน์ พบ ด�เนียล เฮสส์/แยน โคลิน โฟลเกอร์ และหญิงคู่ ฤทัยชนก ไล้สวน/อลิษ� ทรัพย์นิธิ พบ ว�ยโฟเน่ หลี่/จูดิตห์ เพตรีโควสกี้ ไม่ต้องลงแข่งขัน โดยทีมไทยจะเข้� รอบ 8 ทีมไปพบ อินเดีย ต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.