Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

โปรโมเตอร์มห�ชน ทรงชัย รัตนสุบรรณ เปิดเผยว่� “ศึกมห�ชนวันทรงชัย” นัดยิ่งใหญ่เงิน ล้�นในวันที่ 30 พ.ย. นี้ ที่เวทีร�ชดำ�เนิน อัดคู่มวย ไว้แน่นร�ยก�รตั้งแต่เปิดหัวยันท้�ย โดยเฉพ�ะคู่ มวยที่แฟนมวยค�ใจเรียกร้องม�ม�ก ให้ปืนกล ต่อ น้ำ�หนักให้ กิ่งซ�งเล็ก นั้น ล่�สดุ ปืนกล ทำ�น�้ำหนัก ไม่ไหว ขอเสนอน้ำ�หนักใหม่ 117 ปอนด์ จึงสลับคู่ มวย เปิดร�ยก�รด้วย เสือใหญ่ ช.ห้�พยัคฆ์ ถล่ม กับ เปรี้ยวป�ก สจ.วิชิตแปดริ้ว ต�มม�ดว้ย ขวัญ โดม ต่อมีนบุรี บี้ เดอะเล็ก ว.สังข์ประไพ, พิชิตชัย พี.เค.แสนชัย ใส่กับ เพชรช�ตชิ�ย ช�วไร่อ้อย, กิ่ง ซ�งเล็ก ต.หลักสอง ต่อน้ำ�หนักปะทะ เพชรสุพรรณ ป.ด�วรุ่งเรือง 111.5-113.5 ปอนด์, ยอดมงคล เมืองสีม� อัด เพชรเมืองชล สุดส�ครมวยไทย และ คู่มวยที่แฟนมวยค�ดไม่ถึง ปืนกล ต.สุรัตน์ พิสูจน์ ใครคือยอดมวยกับ กุม�รดอย ส.จิตรภักดี ที่พิกัด 117 ปอนด์ พร้อมคู่เอก แสงมณี แสงมณีมวยไทย ไฮเท็กซ์ ต่อน้ำ�หนักให้ ช้�งศึก เกียรติทรงฤทธ์ิ 129-131 ปอนด์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.