กรมชลฯปรับแผนรับมือสถานการณ์นำ้า

Daily News Thailand - - เกษตร -

นำยประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำ�นวย กำรส่วนแผนงำนรักษำกำร ผู้อ�ำนวยกำร โครงกำรส่งน้�ำและบ�ำรุงรักษำป่ำสักใต้ กรมชลประทำน เปิดเผยว่ำ กรมชลประทำน เตรียมปรับแผนกำรระบำยน้� ำ ของเขื่อน พระรำมหกใหม่ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ นำ้�ในปัจจุบัน

เนื่องจากมีปริมาณน้�าที่ไหลมายังเขื่อน พระรามหกมีจา�นวนมากขึ้น จึงต้องเพิ่มปริมาณ การระบายนา้�จากอัตราเดิม 530 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 550 ลบ.ม.ต่อวินาที และปริมาณนา้�ส่วน หนึ่งจะผันออกทางคลองระพีพัฒน์ในอัตรา 110 ลบ.ม.ต่อวินาที

ทั้งนี้เขื่อนพระรามหก เป็นเขื่อนทดน้า�ทรัี่บ นา้�มาจาก 2 แหล่ง คือ จากคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเป็นคลองส่งน้า�ทรัี่บน้า�จากแม่น้า�เจ้าพระยาผ่าน ทางประตูระบายนา้� (ปตร.) มโนรมย์ จ.ชัยนาท มา ปล่อยลงหน้าเขื่อนพระรามหก และจากเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ โดยในช่วงฤดูแล้งเขื่อนจะทา�หน้าที่เป็นตัว ทดน้า�จากทั้ง 2 แหล่งส่งเข้าสู่คลองระพีพัฒน์

ซึ่งคลองระพีพัฒน์จะมีอาคารรับน้า�อยู่ 2 แห่ง คือ ปตร.พระนารายณ์ รับนา้�ได้เต็มที่ 150 ลบ.ม.ต่อวินาที และ ปตร.คลองระพีพัฒน์ รับนา้� ได้ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อส่งน ้�าให้พื้นที่ ชลประทานในเขตโครงการส่งน ้�า ฯ ป่าสักใต้ โครงการส่งนา้�ฯ นครหลวง และโครงการส่งนา้�ฯ รังสิตเหนือ และจะควบคุมปริมาณนา้�เหนือเขื่อน เจ้าพระยาให้ไม่เกิน 2,555 ลบ.ม.ต่อวินาที

อย่ำงไรก็ตำมเพื่อลดปริมำณน ้�ำที่จะ ไหลผ่ำนแม่น้�ำเจ้ำพระยำลงสู่ จ.พระนคร ศรีอยุธยำ ให้เกิน 2,000 ลบ.ม.ต่อวินำที จึง ต้องผันน้�ำผ่ำนทำง ปตร.มโนรมย์มำลงหน้ำ เขื่อนพระรำมหก ในอัตรำ 166 ลบ.ม.ต่อ วินำที.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.