บดินทร์

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

เจ้าของผลงานกล่าว จุดเด่นของชิ้นงานที่ทำาให้ได้รับความนิยม คือ ลักษณะพิเศษของ ก้อนหินที่มีรูปทรงอิสระหลากหลาย รวมทั้งมีรูปแบบ ขนาด และพื้นผิว ที่ไม่ซำ้ากัน ซึ่งความแตกต่างของหินแต่ละก้อน ทำาให้เกิดจินตนาการใน การเพนท์รูปต่าง ๆ ลงบนหิน รูปทรงกลมคล้ายเต่าก็จะเพนท์เป็นรูปเต่า หรือรูปทรงที่แปลกตาอื่น ๆ คล้ายสิ่งของ หรือสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวก็จะ เพนท์ไปตามจิตนาการ ฉะนั้นชิ้นงานหนึ่งชิ้น ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะมีชิ้นเดียว ในโลก เทียบเท่ากับงานศิลปะชิ้นจิ๋วและนี่คือจุดเด่น ของงานแฮนด์เมดชิ้นนี้

“มีหลายครั้งที่ลูกค้าขอให้ทำาตาม แบบที่เคยขายไปแล้ว ถึงแม้จะมาจาก รูปแบบเดียวกัน แต่มั่นใจได้เลยว่า

ผลงานแต่ละชิ้นยังคงเอกลักษณ์ในตัว เอง เพราะก้อนหินแต่ละก้อนมีก้อนเดียวในโลก ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีอยู่หลากหลายตั้งแต่วัยทำางานไปจนถึงวัยเกษียณ โดยกลุ่มวัยทำางานก็ชอบรูปแบบทั่วไป ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณจะชอบ รูปแบบเทพเจ้า หรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เช่น ฮก ลก ซิ่ว หรือพระพิฆเนศ เป็นต้น” ธ เจ้าของผลงานกล่าว ธ ทุนเบื้องต้น ใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป เป็นค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ทุนวัสดุ อยู่ที่ประมาณ 50% จากราคา ซึ่งราคาขายมีตั้งแต่ 350-500 บาท สำาหรับชุดเดี่ยว และราคา 650-2,000 บาท สำาหรับชุดคู่ และชุดใหญ่ ดีไซน์พิเศษ เช่น ชุดสวน, ชุดขนม เป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ก้อนหิน (หินแม่นำ้าหาซื้อได้ตามร้านจัดสวนทั่วไป), พู่กัน, จานสี, สีอะคริลิก, ดินสอ, กระดาษ ป ้ ่ ่ “ผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือต้องมีใจรัก ในศิลปะและต้องมีสมาธิ เพราะการเพนท์การลงสีบนก้อนหิน ต้องใจเย็น ๆ ใช้ความละเอียดประณีตในการทำา เนื่องจากเป็น งานที่มีความยากกว่าการวาดรูปลงบนแผ่นระนาบทั่วไป การ วาดลงหินต้องคำานึงถึงความเป็นสามมิติ สีของหิน อีกทั้งพื้น ผิวด้วย” เป็นคำาแนะนำาจากเจ้าของชิ้นงาน เกี่ยวกับอาชีพนี้ ธ สนใจงาน “ก้อนหินเพนท์” เลือกชมสินค้าได้ที่ www.facebook. com/Is.ideastoneหรืออินสตาแกรม ชื่อ Is.ideastone หรือสั่งธ ออร์เดอร์ได้ที่ line : apppvr ทั้งนี้ “งานเพนท์” ยังเป็นเทคนิคที่สามารถ นำาไปประยุกต์ใช้กับวัสดุอะไรก็ได้ และสามารถยึดเป็นอาชีพ ใช้เป็น “ช่องทาง ทำากิน” ได้อย่างดี. ดูแลสุขภาพของลูกค้ากลุ่มนี้ ทำาให้การเลือกซื้อสินค้าที่ เคยมี ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้จริง มีความ คุ้มค่า มีคุณประโยชน์ในการใช้สอย เพราะแม้แต่สินค้า แฟชั่น ลูกค้ากลุ่มนี้ก็มักเลือกซื้อที่เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพเป็นหลัก เช่น รองเท้าเพื่อสุขภาพ ชุดชั้นในเพื่อ สุขภาพ ชุดออกกำาลังกาย เครื่องสำาอางและผลิตภัณฑ์ บำารุง บารุง เป็นกลุ่มสินค้าที่มีอัตรา เติบโตสูงอย่างต่อ เนื่อง โดยจะเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด เมื่อ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายมี และโปรโมชั่นพิเศษโป โ ั ่ ิ สินค้าอาหารเสริม-ผลิตภัณฑ์ิ ้ เสริมสุขภาพ ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในตลาด เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เริ่มหันมาใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการ กินเป็นพิเศษ และนิยมทานอาหารเสริมเพิ่มขึ้น ดูได้จาก ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าในทุกช่วงเทศกาล อาหารเพื่อ สุขภาพและออร์แกนิก ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไป ทำาให้เลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.