สุชาติ สูงเรือง

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

อยู่ประมาณป่ 70-80 โ โรงงาน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นี โ ้ ั ่ ิ ้ ึ เรื่อย ๆ สาเหตุที่จีนเข้ามาในอาเซียนเพราะว่ามีเรื่องของ FTA ซึ่งหมายถึงเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรีที่ทำาให้ ต้นทุนการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนถูกลง ส่งผลให้ยอดการ ค้าของจีนกับอาเซียนช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น

จากการเติบโตดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจีนเริ่มเข้ามามี บทบาทมากขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการลงทุนสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนขยาย ตัวมากจนทำาให้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของจีน รองจาก อเมริกากับยุโรป เราค้าขายกับจีนและอาเซียนหนึ่งปีประมาณ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะจีนมีสถานะ เป็นศูนย์กลางการผลิตหรือโรงงานของโลกเป็นศูนย์กลางของ ห่วงโซ่อาหารโลก

ประเทศต่าง ๆ เข้าไปลงทุนในจีนมาก ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และมี การลงทุนในอาเซียน มากมาย ทำาให้เกิดการ ซื้อขายแลกเปลี่ยน เมื่อ จีนมีการส่งออกมากก็มีการนำาเข้ามากี ี ่ ็ ี ำ ้ โดยนำาเข้าจากอาเซียน เพราะอาเซียนมีทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ ขณะเดียวกันอาเซียนก็มีสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ยางพารา มัน สำาปะหลัง ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งทำาให้เกิดการ เกื้อหนุนกันระหว่างจีนและอาเซียนนั่นเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.