ขุนผดุง

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมและ ภาคประชาสัมคม สื่อมวลชน จาก 4 จังหวัดเข้า ร่วมประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาเป็น ประจำาทุกเดือน

นายสมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ราชธานี เปิดเผยว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค เออีซี เป็นสำาคัญก่อนตามศักยภาพ ของพื้นที่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ตอนล่าง 2 ได้เปรียบเชิงพื้นที่มาก สามารถติดต่อกับประเทศ กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้้ สะดวก โดยทั้ง 4 จังหวัดดัง กล่าว มีพื้นที่ติดกับประเทศ เพื่อนบ้าน 2 ประเทศคือ ยโสธร อำานาจเจริญ ติดกับ สปป.ลาวตอนกลางส ศรีสะเกษ กับกัมพูชา และจังหวัดอุบลราชธานี ติด กับทั้งประเทศ สปป.ลาว และกัมพูชาโดย ประชาชนทั้งสองฝ่ายไปมากันทั้งระดับการ ค้าการขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่องโดยถนนหนทางจะพัฒนาให้ไปเชื่อมต่อ กันได้ คนในท้องถิ่น 2-3 ประเทศสามารถใช้

นายสมศักด์ิ กล่าวว่า โครงการที่กลุ่ม จังหวัดฯ จะดำาเนินการในปี2560 จะเน้นถนนทุก สายที่ออกไปจากจังหวัดศรีสะเกษสู่ประเทศ กัมพูชาต้องดีได้มาตรฐาน ถนนที่ออกจากตัว อำาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่ติดกับ ชายแดนไทยลาว, ไทย-กัมพูชา ต้องไปมาได้ สะดวกได้มาตรฐานฐ ขณะเดียวกันพื้นที่ใน จ.ยโสธร และอำานาจเจริญที่ ติดกับแม่นำ้าโขง การสัญจร ไ ไปมาทางเรือโดยสาร ต้องได้ มาตรฐาน มีบริการที่รัฐเข้าไป ดูแลอำานวยความสะดวก การเชื่อมวัฒนธรรมสองฝั่ง โขงต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ให้มีอุปสรรค เวลามีงานประเพณีสำาคัญ ๆ ในท้องถิ่นใ ประชาชนของ 3 ประเทศในกลุ่มนี้ ต้องไปมา หาสู่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ อีกโครงการที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยงบกลุ่มจังหวัดได้รับเชิญ จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา เขต อาณาจักร ประเทศภูฏาน ใ ให้ไปร่วมงานเทศกาลสาน ส สัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ที่จัด ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 โดยกลุ่ม จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง2 จะนำาผ้ากาบบัว และสินค้า โอทอปที่มีชื่อเสียงกว่าร้อยโ ชนิดไปแสดงโชว์และ จำาหน่าย เป็นโอกาสทองที่ ประเทศไทยจะได้ไปเปิด ตลาดขายสินค้าระดับสากลเมืองที่มีความสัมพันธ์ ที่ดีแห่งหนึ่งกับไทย.

อีสานตอนล่าง 2 จะเน้นการเชื่อมสัมพันธ์กับ ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนุ ฐ หรือ ภาษาเดียวกันสื่อสารกันสื่อความหมายกันได้ไม่ ต้องใช้ล่ามแปลให้ยุ่งยากุ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.