ผ่าน

Daily News Thailand - - เยาวชน-teenzone -

พ้นไปอย่างสนุกสนานกับค่าย Go Genius one Day Camp: ค่ายวิทยาศาสตร์ค คณิตศาสตร์แฟนตาซี “ตอนโลกแห่งมนตรา” กิจกรรมนี้ได้นำาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ิ ไ ี ้ ศาสต รและ คณตศาสตร ที่เข้าใจยาก มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม รม สำาหรับน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ย และมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 200 ชีวิต ต ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจทดลองและแก้ก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม แสนสนุกสุดท้าทาย อาทิ เราก้าวทะลุ โปสการ์ดได้อย่างไร, หมึกล่องหน, ลูกบอลเด้งบอลเด้ง ดึ๋ง, ดอกไม้ไฟในหลอดทดลอง, มหัศจรรย์กระดาษแสนกล และข้อความ ในกระจก เด็ก ๆ ร่วมกันแก้โจทย์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมแบ่งปันความรู้ กับเพื่อนใหม่ม ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้การเรียนวิทย์คณิตไม่น่าเบื่ออีกต่อไปย ย ย ม น้องสุ่ย-จิตตานันท์ิ สืบสกุลผาติ กุลผาติ อายุ 8 ขวบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กล่าวว่า วว่า ได้ ทำาการทดลองมหัศจรรย์กระดาษแสนกลษแสนกล เป็ เป็นกระดาษสีดำาที่เคลือบไอโอดีนเอาไว้ ไว้ แล้ว ก็จ ก็จะมีสารให้เราลองเขียน พอลองนำาสาร สาร ชนิ ชนิดแรกมาเขียน พบว่าไอโอดีนบนสาร สาร มันไม่ละลาย แต่สารที่สองลองเขียนแล้วมันละลาย จึง พบว่าสารชนิดที่สองนี้มีคุณสมบัติเป็นสารละลาย ทำาให้ ห้ ได ได้ความรู้เรื่องสารไอโอดีนและสารละลาย “ชอบที่ได้ทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่เรา ไม่รู้จัก ทำาให้เราได้เพื่อนใหม่ ความรู้บางอย่าง เราไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อนที่เขารู้เขาก็จะบอก กิจกรรมที่นี่ไม่เหมือนที่โรงเรียน การทดลองแปลกใหม่กว่าที่โรงเรียน น พี่ ๆ ที่มาสอนก็ใจดี สนุกและชอบมาก ๆ ค่ะ” น้องกัสจัง-ธนกฤต นาคไพรัช อายุ 9 ขวบ ชั้นประถมศึกษาปี ปี ที่ 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กล่าวว่า มาค่ายนี้เพราะเพื่อนชวน เลยขอ อนุญาตคุณพ่อคุณแม่มา วันนี้ก็ได้ทำากิจกรรมลูกบอลเด้งดึ๋ง เป็นลูกโป่งนำ้า สนุกมาก ได้ความรู้วิธีการทำาให้ลูกโป่งนำ้าตกแล้วไม่แตก ว่าทำายังไง ได้เจอ ทั้งเพื่อนเก่าและได้รู้จักเพื่อนใหม่ รู้สึกประทับใจมาก “ที่ “ที่ค่ายนี้กิจกรรมการทดลองไม่เหมือนที่โรงเรียน เพราะตอน เรียนที่โรงเรียนใช้เวลาทดลองน้อยเรียนที่โรง แต่ที่นี่จะให้เวลาเยอะและทำาได้ สำาเร็จ อีกอย่างคือที่โรงเรียนจะใช้สารเคมีที่หายากอีก แต่ว่าที่นี่ให้ใช้ของ ใกล้ ๆ ตัว ท ทำาให้ผมกลับไปทำาการทดลองที่บ้านได้” ด้ ด้าน คุ ณราตรี สังสกฤษ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด กล่าวว่า ค่ายโก จีเนียส วันเ วันเดย์ แคมป์ เป็นค่ายที่นำาเนื้อหาจากหนังสือ การ์ตูนคว การ์ตูนความรู้ที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ มาประยุกต์ เป็นกิ เป็นกิจกรรม ซึ่งน้อง ๆ สนใจเข้าร่วมค่ายนี้ จำา จำานวนมาก ทำาให้เราต้องจัดค่ายรุ่นที่ 2 ขึ ขึ้น การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว น น้อง ๆ อาจจะไม่ค่อยเข้าใจและไม่สนุก แต แต่การที่ได้มาเข้าค่าย เด็ก ๆ จะได้ความรู้ ที่น ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน รวมไปถึงเพื่อน ให ใหม่ ที่คอยช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ซึ่ง กัน กันและกัน ช่วยเปิดโลกทัศน์พร้อมต่อยอด การเรียนรู้ในชีวิตอีกด้วยใ้ ้

ค่ายโกจีเนียส วันเดย์ แคมป์ จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปิดเทอม นอกจาก เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้และสื่อการทดลองจากภารกิจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ได้ทำาทั้งหมดแล้ว ยังได้หนังสือเสริมความรู้มากมาย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.