อึ้ง50ปีไทยสูญพื้นที่ป่าแล้ว68ล้านไร่

Daily News Thailand - - การเมือง -

“คน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ป่าไม้ ที่คงสภาพในประเทศไทย และในเขตป่า อนุรักษ์ โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2504 โดยในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่าน มาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าประมาณ 68.77 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ 1.3 ล้าน ไร่ต่อปี ซึ่งในปี 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ ป่าร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ หรือ ประมาณ 171.02 ล้านไร่ และลดลงมา ตลอดจนในปี2541 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ ป่าเพียง 81.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.14 ทั้งนี้จากการสำารวจล่าสุดในปี 2558 มีพื้นที่ ป่า 102.24 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.71 สาเหตุ การลดลงของพื้นที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ประชากร การขยายตัวของชุมชนและเขต เมือง นโยบายการจัดสรรที่ทำาให้เกษตรกร ในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าจากการ ประเมินพื้นที่ป่าครั้งแรก ที่มีพื้นที่ป่าถึง 171.02 ล้านไร่ มีอัตราการสูญเสียที่ลดลง จากร้อยละ2.70 ล้านไร่ต่อปีในช่วงทศวรรษ แรก เหลือเพียง 0.04 ล้านไร่ต่อปี ในช่วงปี 2557-2558 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายาม ของหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหามาอย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกาศพื้นที่ป่า อนุรักษ์เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ อย่างเข้มงวด โดยในช่วงปี 2536-2558 มี อัตราการเพิ่มพื้นที่ป่าปีละ 0.24 ล้านไร่

ขณะที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า เวลานี้เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานฯ ยังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน รักษาป่าอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้มีการบุกรุก พื้นที่ป่าอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้จะมีการบังคับใช้ กฎหมายจริงจังสำาหรับรายที่บุกรุกใหม่ โดย เฉพาะหลังปี 2557 เป็นต้นมา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.