ลงขวานทองปฐมฤกษ์ ตัดไม้มงคล ‘จันทน์หอม’ต้นที่15 อใช้งในค์โสพมระปราระชทาพิธีนพสูระตรบไก่รมทศอพ ด

Daily News Thailand - - การเมือง -

เตรียมพื้นที่บริเวณต้นจันทน์ หอมลำ�ดบัที่ 15 ณ อุทย�นฯ กุยบุรี จ.ประจวบฯ ประกอบพิธีบวงสรวง ตัดต้นจันทน์หอมทั้ง 4 ต้น สำ�หรับ ใช้ในง�นพระ

เมนูไก่ทอด... แสดงอาลัย...

พระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระ วรร�ช�ทนัิดด�ม�ต ุ เสด็จไปทรงประกอบอ�ห�รเมนูไก่ทอดและข้�ว เหนียว ประท�นให้ประช�ชนที่เดินท�งม�รว่มแสดงคว�มอ�ลยั ด้วย คว�มสำ�น กึ ในพระมห�กรุณ�ธ คุิ ณ ที่ท้องสน�มหลวง กรุงเทพฯ

พสกนิกร ช�วไทยทุกหมู่เหล่�น ั่ง ก�งร่ม กล�งแดดร้อนที่ท้องสน�มหลวง เพื่อรอคิวเข้�ถว�ยสักก�ระแสดง คว�มอ�ลยัพระบรมศพ พระบ�ท สมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมห� ปร�ส�ท ในพระบรมมห�ร�ชวัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.