สังคมหน้ากาก นักการเมือง เงินคนอื่น โอชา ความพอดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ ราคาข้าวตกตำ่า งบประมาณ เงินหลวง พึงพอใจ อุ้มข้าว 1 แสนล้าน กระดูกสันหลังของ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ พุทธศักร�ช 2559........ เสด็จฯ พระร�ชท�นปริญญ�บตัรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ณ มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยีสุรน�รี จ.นครร�ชสีม� ฉบับประจำ�วนัจันทร์ที่7 พฤศจิก�ยน

เสด็จ ทรงเปิดก�รประชุมวิช�ก�รโรคมะเร็งแห่งช�ติ และทรงบรรย�ย พิเศษ ณ โรงแรมมิร�เคิลแกรนด์ เวล� 13.30 น. ปัญห� ข�้วร�ค�ตกกล�ยเป็นประเด็นก�รเมืองไปเรียบร้อย กองเชียร์จัด ฉ�กมอบ ให้กำ�ลงัใจ ระหว่�งไปขึ้นศ�ล แทนที่จะมอบ เหมือนแต่ก่อน ถือเป็นก�รสื่อเชิง สัญลักษณ์ ตอกยำ้�ท�งอ้อม เพื่อฉ�ยภ�พให้เห็นถึง ของก�ร ช่วยเหลือช�วน� แต่อย่�หวังจะสร้�งแต้มต่อในก�รต่อสู้คดีเพร�ะ กับ เป็นคนละเรื่อง นอกจ�กนี้

ได้เหม�ข�้วส�รหอมมะลิจ�กช�วน�สริุนทร์และ อุบลร�ชธ�นี กิโลละ หรือตันละ ม�ข�ยที่แฟชั่น ไอส์แลนด์........ หอมมะลิร�ค�โลละ พอคิดย้อน กลับไปเป็นร�ค� ตกร�ค�กโลิละ หรือตันละ

ดูแล้วไม่ต่�งจ�กเงินที่ได้จ�กโครงก�ร ชะลอก�รข�ย อันที่จริง รวย ๆ คิดอย�กช่วยช�วน� ควรควัก ไปอุ้ม ร�ค�ข�้วแบบนี้แทนก�รใช้ รับรองไม่โดน คดีเหมือนอย่�งทุกวันนี้.. แต่สังคม ไทยเป็น ชอบจัดฉ�กสร้�งภ�พ เลย มักเห็น ทำ�ตวัเป็นคนใจดีแต่ชอบทำ�บญุ ด้วย หรือ หันไปดู ยังส�ละวนอยู่กับก�รแก้ปัญห� โดยพย�ย�มห�

ระหว่�งก�รใช้ ซึ่งเป็นภ�ษขีองประช�ชน ทั้งประเทศช่วยอุดหนุน กับก�รทำ�ให้ช�วน� เค�ะตัวเลขคร่�ว ๆ แทบทุกรัฐบ�ล ควักงบประม�ณ เริ่มปลูกจนเอ�ไปข�ย ปีละไม่ตำ่�กว่� ต้นทุนด้�นชลประท�น ในเมื่อช�วน�เป็น

ถึงอย่�งไรก็ต้องยอมควักเงินก้อนโตช่วยเหลือ ห�กรัฐบ�ลชุด ไหนไม่แยแส จะถูกว�ดภ�พให้เป็น ทันที ตั้งแต่ ยังไม่รวมถึง

ควักไปแล้ว อุ้มข้�วหอมมะลิท�ง ภ�คอีส�น แต่ ในภ�คกล�งที่เริ่มจะทะลักออก สู่ตล�ด ยังไม่มีใครดูแล ต�มนโยบ�ยไม่คิดจะอุ้ม

ภ�คกล�ง เพร�ะกลัวจะไปกระตุ้นให้ปลูกม�ก ๆ จน และกล�ยเป็นภ�ระงบประม�ณภ�ยหลัง แต่ พอถึงเวล�จริง จะทำ�ใจ ได้อย่�งไร ก�รแก้ ปัญห�ร�ค�ข�้วตกตำ่�จ�ำเป็นต้อง เพียงแต่ปรับวิธี ก�รไม่ให้งบประม�ณรั่วไหลไปลงกระเป๋� พร้อม ๆ ทำ�ให้ ยืนบนข�ของตัวเองในระยะย�ว ที่ผ่�นม�ทกุรัฐบ�ลแก้ปัญห� แบบ ไม่เป็นระบบ แถมยังสร้�งเงื่อนไขเปิดช่องให้ทุจริตได้ง่�ย เพร�ะ หวังได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่อง ส่วนช�วน�ปล่อยให้ย�ก จนเหมือนเดิม ห�กจะแก้ปัญห�ระยะย�ว ต้องเชื่อม

ตั้งแต่ประเมินตล�ดเพื่อว�งแผนก�รผลิตและจัดจำ�หน่�ย ลดก�รผูกข�ดของพ่อค้� สำ�หรับปีนี้ รัฐบ�ลมีเป้�ลดก�รปลูกข้�ว

โดยเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น แต่ คงไม่ง่�ย เพร�ะ ส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยน ยกเว้น จ.สุโขทัย เจอภัยแล้ง ยอมเปลี่ยนวิธีคิด เลิกปลูกข้�ว แล้วไปลง โดยมีกรมส่งเสริมก�รเกษตร ช่วยเหลือ ผ่�นไป 3 เดือน เก็บเกี่ยวได้กำ�ไรม�กกว่�ท�ำน�ถงึ ได้ยินเสียงเปรยจ�ก ที่ผลักดันกฎหม�ย 4 ชั่ว โคตร ตั้งแต่ปี 2550 รู้สึกกังวลขั้นตอน ที่ต้อง ใช้เวล�อกีพักใหญ่ ถ้�สง่กลับม�เข้� ไม่ทันสิ้นปี เกรง จะ อีกรอบ เพร�ะหลังปีใหม่ สภ�จะต้องทุ่มเวล�ทงั้หมดไปเร่ง ออก ต�มที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำ�หนด มองไม่เห็นหนท�ง ในท�งก�รเมือง เมื่อ สนช.ลงมติถอด ถอน แบบคะแนนทิ้งข�ด หมดโอก�สเล่นก�รเมือง

ในรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่ ที่ขอให้ทน�ยคว�มนำ�เอ� หนังสือของ ใช้ประกอบคำ�ขอประกันตัวกับ ศ�ล แต่ไม่ได้ผล น่�สนใจตรงที่ร�ยละเอียดในหนังสือของ

ให้เหตุผลถึงก�รออกจ�กคุกม�สร้�ง โถ..!! คดิแบบนี้ตั้งแต่แรก คงไม่โดน ยื่นขอเพิกถอนประกัน

ถ้� อย�กให้บ้�นเมืองสงบเกิด ส�ม�รถทำ�ได้โดยยอมอยู่ในคุกเงียบ ๆ ต่อไป ลองไปดูวิถี ก�รต่อสู้ของ ผู้นำ�ก�รต่อสู้ของแอฟริก�ใต้ถูกจับติด คุก หรือ ถูกกักตัวอยู่ที่บ้�น ท้�ยสุดก็ได้รับชัยชนะ เริ่มใช้บังคับแล้ว ต้องทำ�ต�มม�ตรฐ�นใหม่สำ�หรับ

ไปทำ�ที่บ้�นไม่ว่�จะเย็บเสื้อโหล หรือพับดอกไม้จันทน์ ต้องได้ค่�จ�้งไม่น้อยกว่�

วิธีคำ�นวณอยู่บนพื้นฐ�น ของเวล� คนปกติทั่วไป ทำ�ง�นได้กี่ชิ้น ก็ให้เอ�ตัวเลขไป ห�ร ผลลัพธ์ออกม�จะ เป็นค่�จ�้ง เท่�ไหร่........ แต่ถ้�เป็นรับจ้�งทำ�ของแค่

ง�นไม่ต่อเนื่องเหมือนเย็บ เสื้อโหล ก็ไม่เข้�ข�่ย ไปทำ�ทีบ้่�น และ

ส�ม�รถตกลงค่�แรงกัน ได้ต�มเดิม 12.00 น. สม�คมปริญญ�โทสำ�หรับ ผู้บริห�ร เกษตรศ�สตร์ เชิญ

ไปบรรย�ย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คุณพลอยไพลิน เจนเซน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วย ทรงบำาเพ็ญพระ ราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สัมมนา ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน: มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยมี พอล โรบิลเลียด เอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำาประเทศไทย และ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช ร่วมงาน ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล

ชี้แจงตัวชี้วัด นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและ ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี นิรัตน์ เตียสุวรรณ ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ

รวมพลังซื้อข้าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ร่วมพบปะกับเกษตรกรที่นำาข้าวมาจำาหน่าย ใน “โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” ที่สถานีบริการนำ้ามัน ปตท. บจก.วีทีกรุ๊ป จำากัด จ.สระบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.