ม.เกษตรสั่งสกัดคุมเข้มไวรัสซิกา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำาแพงแสน จ.นครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า มีนิสิตของมหาวิทยาลัย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเจ้าหน้าที่ ได้เข้ามาพ่นยาฆ่ายุงลายและลูกนำ้าในบริเวณ มก.วิทยาเขตกำาแพงแสนไปแล้ว และจะทำาต่อ เนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด สำาหรับตัวของนิสิตที่เป็นไข้ซิกานั้น ขณะนี้อาการ ไข้หายแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากสธ.ว่า นิสิตผู้ป่วยรายดังกล่าวจะเป็นพาหะของโรค หรือไม่ ซึ่งระหว่างนี้จะให้หยุดเรียนไปอย่างไม่มีกำาหนด จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสธ.ว่า ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องระดมกำาลัง เฝ้าระวัง ฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดลูกนำ้า ยุงลาย บริเวณโดยรอบที่พักนักศึกษาและอาคารเรียนของ มก.วิทยาเขตกำาแพงแสน และให้รายงานผลการปฏิบัติทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด ของโรค ซึ่งในส่วนของนิสิตผู้ป่วยได้เดินทางกลับบ้านที่ จ.ราชบุรี ก่อนจะมีอาการป่วยดังกล่าว ด้านนายไพบูลย์ มลคลำ้า สาธารณสุขอำาเภอกำาแพงแสน กล่าวว่า วันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มี การประชุมผู้เกี่ยวข้องและเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดลูกนำ้ายุงลายในพื้นที่เฝ้าระวังภายใน มหาวิทยาลัยแล้วเป็นครั้งแรก โดยต้องฉีดพ่นสารเคมีกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย 7 ครั้ง ซึ่งวันที่ 8 พ.ย.นี้ จะเข้าไปดำาเนินการเป็นครั้งที่ 2 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง ทำาลาย แหล่งเพาะพันธ์ุลูกนำ้ายุงลายเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของพาหะนำาโรคไวรัสซิกา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.