ปฏิรูปโดยประชาชน

Daily News Thailand - - การเมือง -

การร่างรัฐธรรมนูญผ่านขั้นตอนประชามติ ถึง

ขั้นที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ซึ่งขั้นต้นจะท า� 4 ฉบับก่อน เพื่อใช้ สา�หรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้แก่ 1. พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2. พ.ร.ป.ว่าด้วยการ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3. พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งรายงานล่าสุดคืบหน้าไปแล้วร้อย ละ 50 โดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ.มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ ที่รับผิดชอบ พิจารณาหลักกฎหมายเดิมและรัฐธรรมนูญ ปี2550 ประกอบ เพื่อน�าหลักการส�าคัญมาเปรียบเทียบ แก้ไขให้เข้มข้นเหมาะสมกับ การปฏิรูป

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมาธิการฯแจ้ง

ว่า สา�หรับการรับฟังความเห็นของประชาชนก็กา�ลังเร่งรัดจัดท า� โดยวัน ที่ 16 พ.ย.จะรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภาและร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้แนวทาง จะเป็นไปเพื่อการปฏิรูปที่ชัดเจน ต่างจากของเดิม

ขณะเดียวกัน นายสมพงษ์ สระกวี ประธานอนุ

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ด �ารงต �าแหน่งทางการเมือง สภาขับ เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปผู้ด า�รง ต �าแหน่งทางการเมืองว่า มีสาระส �าคัญได้แก่ 1. ปฏิรูปการคัดกรอง คุณสมบัติผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นประชาธิปไตยของ พรรคการเมือง เช่น ผู้สมัคร ส.ส.หรือรัฐมนตรี ต้องผ่านการคัดกรอง ในขั้นต้นหรือไพรมารี แสดงตัวให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า 6 เดือนถึง 1 ปี เปิดเผยชื่อ ประวัติ ให้รับรู้เพื่อตรวจสอบ 2.ผ่านการ อบรมหลักสูตรความรู้ทางการเมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ สถาบันที่กา�หนด 3.จะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนเทียบเคียงเงินเดือน ของผู้บริหารองค์การมหาชน ประมาณ 2-3 แสนบาท มากกว่าเงิน เดือน ส.ส.เดิมราว 1 แสนบาทเพราะไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้

การร่างกฎหมายและแนวทางการปฏิรูปประเทศ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สิ่งที่เคยเป็นปัญหาในอดีตดีขึ้น โดยเฉพาะระบบ พรรคการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือตัวบุคคลที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิรูปที่เกิดขึ้น ต้องทา�ให้ประชาชนเชื่อและ เห็นด้วยว่าจะเกิดผล เช่น การจะเพิ่มค่าตอบแทน เพราะที่ผ่านมา แม้แต่การประชุมสภา ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก แต่นักการเมืองก็ยังไม่ ค่อยเข้าร่วม ดังนั้น ไม่ว่าจะก า�หนดแนวทางใด ควรให้ประชาชนมี ส่วนร่วมทั้งรับฟังตั้งแต่ต้นและให้ตรวจสอบได้โดยง่ายในขณะด า�รง ต า�แหน่ง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.