ปรับแผนจว.รับไทยแลนด์4.0

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ กรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) ว่า ที่ ประชุมให้นโยบายถึงหลักเกณฑ์และแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี ระหว่าง ปี 2561-2564 โดยให้ความส �าคัญกับกลุ่ม จังหวัดเพิ่มมากขึ้น เน้นประชารัฐ บูรณาการ ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น เน้นเอกชน และประชาสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปรับการท�างานของ ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดเข้ากับไทยแลนด์ 4.0 โดย แต่ละจังหวัดหาจุดเด่นของตัวเองที่มีศักยภาพ และเพิ่มนวัตกรรม ขณะที่กระทรวงมหาดไทย เสนอให้มีการจัดท �าแผนระดับหมู่บ้าน ต�าบล อา�เภอสอดรับกับแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีกรอบงบประมาณอยู่ที่ 28,000 ล้าน บาท แบ่งเป็นงบประมาณจังหวัด 19,600 ล้าน บาท และกลุ่มจังหวัด 8,400 ล้านบาท โดยสั่ง การให้มีการน�าเสนอแผนอีกครั้งในช่วงเดือน ม.ค.2560.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.