สร้างศนย์ความร้ข้าวไทย เศรษฐกิจพอเพียงนำาทาง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 7 พ.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5900 38.0705 42.2044 33.0160 4.3887 7.7238 24.7609 21,350.00 1,291.71 1,291.71 35.3100 39.5225 45.4775 34.9080 4.6313 8.6050 25.5595 21,450.00 1,292.48 1,292.48 20,966.00 21,450.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.56 25.18 25.45 22.94 24.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.