แสตมป์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จะท ำ�แสตมป์เพิ่มให้ครบควำมต้องกำร ด้ำน 6 แบงก์พำณิชย์ พร้อมเปิดแลกธนบัตรที่ระลึก ร.9 อีก2 รุ่นสุดท้ำย9 พ.ย.นี้ กระจำยทั่วประเทศ 1.3 ล้ำนฉบับ รุ่นทรงเจริญพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ และรุ่น 100 ปี ธนบัตรไทย จ ำ�กัดเลือก หนึ่งแบบ 1 คน 1 ฉบับ ขณะที่ วัดสระเกศฯ จัดนิทรรศกำรภำพเก่ำในหลวง ร.9 รอบ ภูเขำทอง ให้พุทธศำสนิกชน ตระหนักทรง เป็นเอกอัครศำสนูปถัมภก ฝั่ง “ม.ล.ปนัดดำ” ระบุ นักธุรกิจจีนซำบซึ้งพระมหำกรุณำธิคุณ ขอร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมพระบรม ศพ ส่วนพระรำชพิธีพระบรมศพ พระบำท สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชช่วง คำ่�สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช กุมำรี เสด็จฯทรงบ ำ�เพ็ญพระรำชกุศลสวดพระ อภิธรรมพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.