หลวงปู่ศรี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พระรำชปณิธำนในหลวง-รำชินีรักษำผืนป่ำ เป็นที่เลื่อมใสของศิษยำนุศิษย์ทั่วโลก ด้ำน มท.สรุปยอดประชำชนต่ำงจังหวัดลงนำม แสดงควำมไว้อำลัยทะลุ 7 ล้ำนคน ขณะที่ ประชำชนทุกหมู่เหล่ำทั่วประเทศ ต่ำงพร้อมใจ จัดกิจกรรมแสดงควำมอำลัยถวำยแด่พ่อหลวง และร่วมกันท�ำควำมดีเพื่อถวำยเป็นพระรำช กุศล และสำ�นึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำ ที่สุดมิได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.