‘น็อตกร�บรถ’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทำ�ง�นทุกประเภท ไทยพีบีเอส คิดแบบเดียว กันรับไม่ได้กับพฤติกรรม สั่งถอดทุกร�ยก�ร ที่เจ้�ต ัวเป็นพิธีกร ด้�นสว.นท.ทำ�หนังสือขอ ร�งวัลคนดีคืน “จิตแพทย์” วอน โซเชียลฯ หยุดวิพ�กษ์ ชี้เป็นก�รสร้�งคว�มเกลียดชัง เพื่อนพ้องด�ร�โพสต์เตือนสติ รั บแบบแมน ๆ ง่�ยกว่� รองโฆษกตร. เผย ผบ.ตร. เห็นคลิป แล้วรับไม่ได้ สั่งตรงเร่งรัดคดี “คุ้มครองสิทธิ” ส่งจนท.ประส�นตำ�รวจ แจ้งสิทธิเยียวย�เหยื่อ กร�บรถ ด้�นเจ้�ของร้�นอ�ห�รญี่ปุ่นครวญโดน โทรฯ ด่�ท งั้วันวอนท�งร้�นไม่เกี่ยว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.