‘อบต.มาบไผ่’เดินหน้ามาตรการ3เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก-ปวดข้อยุงลาย-เชื้อซิกา

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

เจอี มีระยะฟักตัวเฉลี่ย่ 4-7 วัน สั้นที่สุด้ ่ 3 วัน และยาวที่สุด 12 วัน ตามปกติอาการของผู้ป่วย โรคไข้ซิกาจะใกล้เคียงกับไข้เลือดออกเด็งกี่ และไข้ปวดข้อยุงลาย จึงต้องอาศัยการตรวจ วินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไวรัสซิกา อันตราย ส่งผลถึงทารกในครรภ์ และหากมี อาการที่อาจสงสัยได้ว่าติดเชื้อไวรัสซิกา คือ มี ไข้ ผื่นแดง ตาแดง ปวดตามข้อ หากสังเกตว่า ตนเองมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดย ด่วน แต่สา�หรับหญิงตั้งครรภ์นั้น ไวรัสซิกา อาจ ส่งผลทา�ให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก หรือ มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งในกรณีนี้ ยังไม่มีรายงานว่าเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย โดย ปัจจุบันโรคไข้ซิกายังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ ทาให้การรักษานั้นจะรักษาตามอาการเพื่อ� บรรเทาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจะ มีอาการน้อยและหายเองได้ใน 7 วัน มีจา�นวน น้อยมากที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรง พยาบาล

นายก อบต.มาบไผ่ เปิดเผยอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสซิกา มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ กรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา สะสมในประเทศไทยจา�นวนหลายราย ใน 10 จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหภาพยุโรป (ECDC) ระบุประเทศไทยมี สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับ สีแดง และนับเป็นประเทศที่มีรายงานพบผู้ ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มี รายงานจากโรงพยาบาลอา�เภอบ้านบึงว่า มีผู้ ป่วยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกผื่นหรือโรค ติดเชื้อไวรัสซิกาจ�านวนหลายรายและได้ กระจายทุกหมู่บ้านในตา�บลมาบไผ่ อบต.มาบ ไผ่ เล็งเห็นความสา�คัญของปัญหาดังกล่าว จึง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน พื้นที่ต �าบลมาบไผ่ รวมทั้งให้ความรู้แก่ ประชาชนในต า�บล โดยได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน อาทิ สมาชิก อบต.มาบไผ่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน ชุมชนชุ คณะกรรมการชุมชน ประธาน อสม. และสมาชิกแ คณะครู นักเรียน พนักงาน เจ้า หน้าที่ อบต.มาบไผ่ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมจา�นวนมากกิ

นายโรจนินทร์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคได้แนะน�าการดูแลสุขภาพก ส�าหรับประชาชนทั่วไปส� โดยเฉพาะหญิงตั้ง ครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธ์ุค คือ กา�จดัแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายและก�าจัดลูกน้�ายุงลายในเพ บ้านเรือนบ้ ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และสถานที่ ทา�งานอย่างสมา่�เสมอ รวมถึงการดา�เนินตาม มาตรการ 3 เก็บ คือ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บ น น้ า้�” เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา การ ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้ยาทากันยุง นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด โดยเฉพาะ หญิงที่ตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ที่สถานบริการ สาธารณสุขทั่วไป หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง แพทย์ทันที และขอให้ประชาชนติดตาม ข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถติดตามแนวทางค�าแนะน�า และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันทาง เว็บไซต์กรมควบคุมโรค หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.