‘นายกกาชาดนนท์’เปิดโครงการ รับบริจาคโลหิต-อวัยวะเพื่อผู้ป่วย

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวัน ก่อน นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพระ นั่งเกล้า ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ส�าหรับการออกรับบริจาคโลหิต ครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้จัดขึ้น ใน โครงการ “ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”องค์อุปนายิกาผู้อา�นวย การสภากาชาดไทย โดยจัดตลอดทั้งปี 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส า�นึกในพระ มหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ และสร้างเสริมพลังของประชาชนและคนรุ่น ใหม่ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็น ผู้บริจาคโลหิต รู้จักการเสียสละเพื่อช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ และสา�รองโลหิตให้เพียงพอกับ จ �านวนผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ซึ่งปัจจุบันมี แนวโน้มสูงขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย อื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างคนรุ่น ใหม่ให้มาเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัคร ใจเพิ่มขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.