ſ อ้อนรัฐบาลไม่ทิ้งชาวนา

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคย ทอดทิ้งชาวนารวมถึงเกษตรกรอื่น ๆ และ พร้อมรับฟังข้อมูล แต่การแก้ปัญหาต้องมี มาตรการเหมาะสมรองรับ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เกษตรกรและสังคมเคยชินกับการแก้ปัญหา ปลายทาง รอเพียงความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบทาให้ระบบเสียหายขณะที่� รัฐบาลปัจจุบันเน้นแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยท า� ให้ถูก กฎหมาย ไม่ทา�ลายกลไกตลาด ทั้งนี้หากรับข้าว มาจา�นวนมาก ๆ แบบที่ผ่านมาต้องจ้างเก็บข้าว ในคลัง ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายจ �า นวนมาก ถือว่า ทุกอย่างผิดไปหมด ดังนั้น รัฐบาลจึงมีมาตรการ ออกสินเชื่อชะลอขายข้าวและเตรียมดูแลข้าว ชนิดอื่น ๆ ต่อไป

โดยหากไม่เริ่มแก้ปัญหาที่ต้นทาง วัน หน้าปัญหาจะกลับมาเช่นเดิม ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอื่น ๆ ด้วยและขอสื่อมวลชนช่วยชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจ นอกจากนี้ขอให้เกษตรกรน้อมน�า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ เหล่านี้ เกิดมา 20-30 ปี ไม่สามารถแก้ให้เสร็จ สิ้นภายในวันเดียว ทั้งหมดต้องแก้ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง หาก ท า�ได้เช่นนี้ รับรองภายใน 5 ปี ชาวนา ชาวไร่ จะรวยขึ้น ราคาข้าวไม่ตก

“ผมขอให้เข้าใจความตั้งใจของรัฐบาล และทุกกระทรวง รวมถึง นบข. ที่นอนตา ไม่หลับมาหลายอาทิตย์ เราคิดตลอดตั้งแต่วัน แรก 22 พ.ค. 2557 จะทาอย่างไรให้ชาวนา� ดีขึ้น ขอให้ร่วมมือช่วยผมให้ดีขึ้นเร็ว ๆ” นายกรัฐมนตรี กล่าว หนึ่ง เป็นต้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.