ซับน้ำ�ต�ช�วน�ไทย

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ในวันที่ราคาข้าวตกต่ �าเป็นประวัติการณ์ นาทีนี้ถนนทุกสายต่างมุ่งไปช่วยเหลือ “ชาวนา” ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ”

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดา�เนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ คสช. ได้สั่งการ กองกา�ลงัรักษาความสงบ เรียบร้อย (กกล.รส.) และฝ่ายเกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ อาทิส่งกา�ลงัพลลงพื้น ที่ รับฟังปัญหาเกษตรกร, ใช้กา�ลงัทหารเข้าช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต, รับซื้อข้าวผ่านระบบสหกรณ์ การเกษตรและรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง รวมทั้งการเปิดพื้นที่ส่วนราชการและหน่วยทหาร ให้เป็นสถานที่จา�หน่ายข้าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในเบื้องต้น

โดยในห้วง 2-5 พ.ย. ในพื้นที่ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3ได้เข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยว ข้าว 16 จังหวัด พื้นที่ 266 ไร่ รับซื้อข้าวสาร 38.4 ตัน ข้าวเปลือก 180 ตัน ในพื้นที่ภาค อีสาน กองทัพภาคที่ 2 เข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวใน 17 จังหวัด พื้นที่ 280 ไร่ รับซื้อ ข้าวสาร 88.71 ตัน ข้าวเปลือก 7.098 ตัน และในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่ 1 เข้าช่วย เกี่ยวข้าวใน 6 จังหวัด พื้นที่ 98 ไร่ 2 งาน และรับซื้อข้าวเปลือกจา�นวน 3.5 ตัน เป็นต้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.