ſ มติ นบข.อุ้มข้าวเปลือก

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ท�าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว(นบข.) วาระเร่งด่วน เพื่อ วางมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2559/2560 ที่ตกตา่�อย่างหนักโดยมีหน่วยงาน เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ แถลงว่า ที่ประชุม นบข.เห็นชอบให้ความช่วยเหลือชาวนาที่ปลูก ข้าวเจ้า และข้าวหอมปทุม ที่เข้าโครงการ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการ ผลิต 2559/2560 ซึ่งด �าเนินการโดยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) โดยผู้ที่ปลูกข้าวเจ้าจะได้รับเงินตันละ 10,500 บาท ส่วนผู้ที่ปลูกข้าวหอมปทุมได้รับเงินตัน ละ 11,300 บาท คิดเป็นจา�นวนครัวเรือนที่ได้ รับประโยชน์ 752,913 ครัวเรือน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่า เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ2,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้า บัญชีชาวนาต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.