ſ ชาวนา31จังหวัดบุกทา�เนียบ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่ศูนย์บริการประชาชน ส �านักปลัด ส�านักนายกรัฐมนตรี ฝั่งตรงข้ามท �าเนียบ รัฐบาล ถนนพิษณุโลก นายอุบลศักดิ์ บัวหลวง งาม ประธานคณะกรรมการด้านข้าว สภา เกษตรกรแห่งชาติน�าตัวแทนสภาเกษตรกร จังหวัดในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 31 จังหวัด ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน เจ้าหน้าที่เพื่อขอรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาแก้ ปัญหาราคาข้าวตกตา่�พร้อมยื่น 5 ข้อเสนอ อาทิ ขอรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิ ข้าว หอมจังหวัด มาตรการเดียวทั่วประเทศ ไม่ใช่ ออกมาตรการช่วยเฉพาะชาวนาภาคอีสานและ ภาคเหนือ รวมถึงช่วยเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง โดยควรสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง คุณภาพข้าวตันละ 2,000 บาท รวมถึง สั่งการ ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยตรง เพื่อลดปริมาณข้าวเข้าสู่ตลาดส่วน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.