ſ โวยอย่าแบ่งแยกช่วยเหลือ

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาล มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรภาคเหนือและ อีสาน แต่ชาวนาภาคกลางทั้งหมด ได้รับความ เดือดร้อนเรื่องปัญหาราคาข้าวตกตา่�เช่นกัน วัน นี้เกษตรกรเป็นหนี้สินล้นตัว มีข่าวฆ่าตัวตาย บ่อยครั้งสภาเกษตรกรฯ จึงอยากให้รัฐบาล ทบทวนมาตรการช่วยเหลือชาวนาภาคกลาง เช่นกัน เพราะทุกคนมีความเสมอภาค ไม่ควร จะแบ่งแยกการช่วยเหลือรายภาค วันนี้ชาวนา มีต้นทุนการผลิตสูง มีพื้นที่การทา�นาน้อย แต่ ราคาข้าวกลับตกตาดังนั้นรัฐบาลต้องหาวิธี่� แก้ไขปัญหาทั้งระบบ ไม่ใช่การแก้ปัญหาไป วัน ๆ โดยควรตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย หลายฝ่าย ร่วมแก้ปัญหาและกลั่นกรองความ เห็นจากชาวนา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.