ſ เบรกขึ้นเงินเดือน ส.ส.

Daily News Thailand - - ภูมิภำค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่รัฐสภานายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน กมธ. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวคัดค้านแนวคิดเสนอให้ขึ้นเงิน เดือนผู้ด �า รงต �า แหน่งทางการเมือง 2-3 แสน บาท ของ คณะอนุ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูป ผู้ด �า รงต�าแหน่งทางการเมือง สปท. โดยนาย เสรี ระบุเรื่องดังกล่าวไม่เหมาะสม และไม่ จา�เป็นต้องเพิ่มเงินเดือนช่วงนี้ พร้อมเตือนการ เสนอประเด็นต่าง ๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ คณะอนุ กมธ.ฯ เสนอให้การขึ้นเงินเดือน นักการเมืองมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ 5 ปี แต่ ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะขณะนี้เป็น ช่วงปฏิรูปประเทศ ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษา ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.