ปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน แม่น้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง ธธธ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ดร.สมเกียรติ ประจำ� วงษ์ รองอธิบดีกรมชลประท�น เปิดเผยว่� กรมชลประท�นมี แผนปรับปรุงโครงข่�ยระบบ ชลประท�นของแม่น้ำ�เจ้�พระ ย�ตอนล่�งทั้งฝั่งตะวันตกและ ฝั่งตะวันออกเพื่อจัดระบบก�ร ไหลของแม่นำ้�เจ้�พระย�ให้เกิด ประสิทธิภ�พสูงสุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.